Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens fysiska standard - försök med fysisk träning som arbetsuppgift.

Försvarsmaktens fysiska standard - försök med fysisk träning som arbetsuppgift. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergh Ulf, Ekblom Örjan, Engström Lars-Magnus, Gustavsson Tommy, Salén Johan
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 40
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1841--SE)
Nyckelord Träning, kondition, styrka, physical training, physical performance
Sammanfattning Försvarsmakten (FM) övervägde att införa fysisk träning som arbetsuppgift, vilket för vissa befattningar skulle ersätta fysiska prov. För att undersöka den modellens möjligheter och begränsningar uttogs 5 försöksförband (ca 700 officerare) och 5 kontrollförband (ca 500 officerare). Till medicinska och fysiska prov uttogs alla kvinnor och 25% av männen. Alla uttogs till enkätundersökning avseende motionsvanor. Implementeringen lyckades inte lika bra på alla förband. Majoriteten av officerarna var positiva till att lägga in fysik träning i veckoplaneringen. Både försöks- och kontrollförbanden angav att de ökade sin fysiska aktivitet; försöksförbanden mest. Mellan försöks- och kontrollförbanden hittades ingen skillnad beträffande kondition, styrka, BMI, kolesterol, höft/midje-kvot. Jämförelsen med befolkningen i övrigt tyder på att: hos officerare övervikt var lika vanlig bland män men lägre bland kvinnor. Högt blodtryck liksom alltför låg syreupptagningsförmåga, förekom mer sällan hos officerare; officerare var mer fysiskt aktiva. Dock uppgav 1 av 5 officerare att de tränar mindre än 1 gång/vecka. Farhågan att modellen skulle leda till försämringar beträffande träningens omfattning, styrka och kondition besannades inte. Den nya modellen har uppfattats som positiv av flertalet. Dock behövs en avsevärd utbildningsinsats för att framgångsrikt kunna införa den nya modellen.
Abstract The Armed Forces considered introducing compulsary physical training for all officeres, and replacing performance tests by that training for some categories. To investigate how that model would work, five units (ca 700 officers) were selected as experimenatal units (E) while five other units were selected as controls (C) (ca 500 officers). For medical examination and testing of physical performance all female officers and 25% of the male officers were selected. All were selected for a questionaire regarding physical activity habits. The implemantation was sucessful in some units but not in others. The majority of the officers were in favour of including the training in their weekly planning. Both E and the C reported increased physical activity (E more than C) during the course of the study. E did not differ from C regarding aerobic capacity, muscle strength, BMI, cholesterol, hip/waist circumference ratio. Comparing officers with a sample of the Swedish population, showed that among officers, overweight was equally prevalent in males, while female officers showed a lower prevalence; high blood pressure as well as too low maximal oxygen uptake values, were less frequent among officers; physically active was higher. However, 1 of 5 officers answered that they trained less than once a week. The absence of performance tests did not have a negative influence on training volume, endurance, and muscle strength. The majority of the officers had a positive opinion of the new model. However, to sucessfully implement the new model, considerable educational efforts are needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182