Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comsim-Platform - an Object-Oriented Basis for Computing Aircraft Performance and Flight Trajectories.

Comsim-Platform - an Object-Oriented Basis for Computing Aircraft Performance and Flight Trajectories. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hasselrot Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1846--SE)
Nyckelord Flyg, simulering, flygplan, plattform, programpaket, datorprogrammering, navigering, validering, flygmekanik, flight, simulation, aircraft, platform, program package, computer programming, navigation, validation, flight-mechanics
Sammanfattning Ett nytt flygsimuleringspaket, som kallas Comsim-Platform och som är skrivet i programspråket C++, har skapats för att ersätta det LISP-baserade PcP (använd i samband med miljörelaterade flygsimuleringar vid FOI). Det återanvänder flygplansmodellen Platform hos det senare programmet, och det har försetts med ett nytt flyghanteringssystem, inklusive navigering. Alla numeriska integrationer och händelsenotiser hanteras med hjälp av det existerande C++-baserade simuleringspaketet Comsim. Comsim-Platform-paketet är avsett att fungera som grund för olika typer av flygsimuleringar. Flight/Navigationapplikationen, som har skapats för att testa funktionaliteten hos Comsim, med speciellt fokus på flygbane- och navigeringshantering, har visat sin förmåga. Denna rapport dokumenterar användningen av och funktionaliteten hos Comsim-Platform och Flight/Navigation. Enkelheten att reproducera detaljerade procedurer från inspelade flygdata har demonstrerats. Detta har utnyttjats i valideringen av kapaciteten hos Com-Platform-paketet. Genom att använda noggranna data för bland annat aerodynamik och motorer för ett flygplan, tillsammans med data för en inspelad flygning, bevisar och dokumenterar denna rapport tillförlitligheten hos den flygmekaniska basen i den utökade Platform-modellen. Slutsatsen är att Comsim-Platform-paketet kan tagas i bruk, med existerande version av Flight/Navigation eller någon typ av modifiering/användning av de senare modulerna.
Abstract A new flight simulation package, named Comsim-Platform and written in the program language C++, has been created to replace the LISP-based PcP (being in use for environmental flight studies at FOI). It re-uses the aircraft model, Platform, of the latter, and it has been provided with a new flight management system, including navigation. All numerical integrations and event notices are handled by the existing C++ based simulation package Comsim. The Comsim-Platform package is intended to act as a basis for various types of flight simulations. The Flight/Navigation application that has been created for testing the functionality of Comsim, with special views on flight/navigation management, has proved its capability. This report documents the usage and functionality of Comsim-Platform and Flight/Navigation. The ease of reproducing the detailed procedures of recorded flights has been demonstrated. This has been used in the validation of the capability of the Comsim-Platform package. Using accurate data for the airframe and its engine(s) of a studied flight, this report proves and documents the soundness of the flight-mechanic basis of the extended Platform model. The final conclusion is that the Comsim-Platform package is ready to be used, with existing version of Flight/Navigation, or with some type of modification/utilization of the latter modules.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182