Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljökonsekvenser av krig och konflikter.

Miljökonsekvenser av krig och konflikter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waleij Annica, Liljedahl Birgitta, Edlund Christina, Lindblad Anders, Sjöström Jan, Ahlberg Mats
Ort: Umeå
Sidor: 72
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1864--SE)
Nyckelord Miljöeffekt, miljökonsekvens, krig, konflikt, internationella insatser
Keywords Environmental effects, environmental consequences, war, conflict, international operations
Sammanfattning Negativa effekter på miljön till följd av aktiviteter kan uppstå vid ett flertal faser. I föreliggande studie (delstudie 1) har en ansats till en förutsättningslös översikt av tänkbara miljökonsekvenser från olika konflikter som kan härröras till militära insatser genomförts. I rapporten ges exempel från Vietnam, Afghanistan, Irak, Balkan, Tjetjenien och Afrika. En genomgående kunskapslucka som konstaterats är bristen på bakgrundsinformation om hur miljösituationen varit innan konflikten, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma exakt vilka konsekvenser konflikten haft och vilka som beror av ett bristfälligt miljöskydd innan konflikten. Vidare är det svårt att i litteraturen hitta exempel där man lyckats separera effekter på miljön från humanitära effekter. Det kan därför konstateras att det krävs systematiserade riskbedömningsmodeller anpassade för kris- och konfliktområden för att på ett heltäckande sätt kunna belysa miljökonsekvenserna av en konflikt. Internationella insatser är ett växande svenskt ansvarsområde som engagerar såväl civil som militär personal. Detta aktualiserar nödvändigheten av att i ett tidigt skede i planeringen ta hänsyn till miljön i mottagarlandet. Det finns idag en ansenlig mängd dokument som avser att skydda miljön i händelse av en väpnad konflikt. Merparten av dessa berör även Sverige vid medverkan i internationella insatser. Detta innebär att försvarsmakten, vid planerande av en ny insats, måste bedöma miljöeffekter både före och efter den egna insatsen. Delstudie 2 kommer att utreda detta vidare.
Abstract Negative effects on the environment as a result of military activities can occur during various phases. The following study (Part 1), giving examples from Vietnam, Afghanistan, Iraq, the Balkans, Chechnya and Africa, is an attempt to make an unbiased overview of possible environmental consequences of conflicts rising from military operations. A gap in knowledge has been observed; the lack of background information regarding what the environmental situation was like before the actual conflict, thus making it difficult to exactly assess the consequences brought about by the conflict and those resulting from unsufficient environmental protection before the conflict. Moreover, it is difficult to find examples in the literature in which one has successfully separated effects on the environment from the humanitarian ones. Systematized risk assessments models adapted to conflict and crisis affected areas are thus required, such models fully illustrating the environmental consequences of a conflict. International operations are a growing Swedish area of responsibility engaging both civilian and military personnel. The early planning stages should therefore involve careful consideration of the environment in the recipient country. Today, there are a large amount of documents whose purpose is protection of the environment in the event of an armed conflict, meaning that the Armed Forces - as early as possible in the planning stages of a new operation - must consider the environmental effect, before as well as after one´s own operation. Part 2 of the study will further explore these issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182