Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkos - projektresultat under 2005.

Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkos - projektresultat under 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nelsson Claes, Hermansson Patrik, Rahm Jonas, Strifors Hans, Sume Ain, Winzell Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1870--SE)
Nyckelord multidisciplinär, optimering, radar, signatur, EIKON, IR, multi-disciplinary, optimization, signature
Sammanfattning Vid utformning av signaturanpassade flygfarkoster måste flera olika discipliner integreras: Signaturen ska vara så låg som möjligt för flera olika hotsensorsystem och dessutom måste de aerodynamiska och flygtekniska egenskaperna utformas enligt uppställda krav. En gemensam process krävs där olika koncept kan utvärderas och optimeringar kan göras med avseende på flera parametrar. Det här redovisade projektet har bedrivits under 2004-2005 inom ramen för FoT8 och samordnats med projektet "Utformning lågsignaturfarkost" som drivs inom FoT25. Båda projekten har genomförts vid FOI och syftar till att utforma, analysera och förbättra ett UCAV-koncept ("Unmanned combat air vehicle" benämnd EIKON) som bygger på experimentfarkosten Pegasus. Det här redovisade projektet har framför allt fokuserat på sensorrelaterade frågor såsom kravsättning, signaturmodellering, signaturmätning och signaturanalys. Även signaturmaterialfrågor har behandlats. Föreliggande rapport innehåller en redovisning av projektresultat erhållna under 2005. Huvudsakligen avhandlas kravsättning, signaturmodellering, radarsignaturmätning samt en förstudie rörande multidisciplinär optimering. En sammanfattande slutrapport för projektet ges ut samtidigt.
Abstract When designing low-signature air vehicles several disciplines have to be integrated: The signature has to be as low as possible for different threat sensor systems and aerodynamic and manoeuvre characteristics have to fulfil the requirements. A common process is needed where different concepts can be evaluated and optimizations can be made with respect to several parameters. The project reported here has been conducted during 2004-2005 within the framework of FoT8 and is coordinated with the project "Utformning lågsignaturfarkost" which is conducted in FoT25. Both projects have been carried out at FOI and the objective is to design, analyze and improve a UCAV concept (Unmanned combat air vehicle called EIKON) which is inspired by the experimental air vehicle Pegasus. The project presented here focuses mainly on sensor related issues such as requirements, signature modelling, signature measurement and signature analysis. Also, low observable materials are treated. This report presents the results obtained during the year 2005. Main topics treated are requirements, signature modelling, radar signature measurement and preliminary study concerning multi-disciplinary optimization. A summarizing final report for the project is issued at the same time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182