Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studies of manned-unmanned teaming using cognitive systems engineering: An interim report.

Studies of manned-unmanned teaming using cognitive systems engineering: An interim report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svenmarck Peter, Lif Patrik, Jander Hans, Borgvall Jonathan
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1874--SE)
Nyckelord bemannad obemannad samverkan, människa-robot koordination, cognitive systems engineering, kognitiv uppgiftsanalys, UMV, UGV, UAV, UCAV, UUV, USV, manned-unmanned teaming, human-robot coordination, cognitive task analysis
Sammanfattning Det är för närvarande ett ökat intresse för att använda obemannade robotar för taktiska tillämpningar där bemannade och obemannade delsystem samverkar i ett team. Obemannade robotar kan t.ex. förmedla kritisk information medan de bemannade plattformarna befinner sig i skydd eller utanför skjutavstånd. Eftersom det särskilt för taktiska tillämpningar kan vara svårt att specificera användarkrav på obemannade system så har en strategisk forskningskärna initierats vid FOI för att studera om "Cognitive Systems Engineering" (CSE) metodik kan tillämpas på bemannad och obemannad samverkan. CSE fokuserar på hur det totala systemet presterar baserat på en analys av tillämpnings-, besluts-, informations- och koordinationskrav för styrning av delvis autonoma system. Rapporten sammanfattar resultaten från projektets första år vad gäller principer för människa-robot koordination, hur kritiskt tänkande kan användas för styrning av UMV:er, UGV för strid i bebyggelse, UCAV för anfall av luftvärnssystem och attackuppdrag, samt taktiska UAV:er, UUV:er och USV:er. Redan på det här preliminära stadiet så har CSE metodiken hjälpt till att identifiera svårigheter för bemannad och obemannad samverkan både från operatörens perspektiv i form av människa-robot koordination och följdeffekter för gruppmedlemmar och chefer. De tillämpningar som för närvarande är av mest intresse för försvarsmakten är UGV för strid i bebyggelse och UCAV för attackuppdrag. De här tillämpningarna kommer därför att studeras mer i detalj med kognitiva uppgiftsanalyser och konventionella experiment i simulatormiljöer.
Abstract There is currently an increased interest in using unmanned robotic systems for tactical applications where manned and unmanned systems operate together as a team. Unmanned robotic systems may for example provide critical information while the manned systems remain in cover or outside of lethal range. Since it can be difficult to elicit user requirements for unmanned robotic systems, especially for tactical applications, a strategic research project was established at FOI to explore how a Cognitive Systems Engineering (CSE) methodology can be applied to manned-unmanned teaming. CSE focuses on the joint performance of manned and unmanned systems based on an analysis of application, decision, information, and coordination requirements for control of partly autonomous systems. The report summarises the results from the project´s first year regarding principles of human-robot coordination, the role of critical thinking for control of UMVs, UGV for MOUT scenarios, UCAV for SEAD and general strike missions, and tactical UAVs, UUVs, and USVs. Applying a CSE methodology has even at this preliminary stage helped to identify complexities of manned-unmanned teaming both from the operator´s perspective of human-robot coordination, as well as secondary effects on team-mates and leaders. The applications that currently are of most interest to the Swedish Armed Forces are UGV for MOUT scenarios and UCAV for strike missions. These applications will therefore be investigated in more detail using cognitive task analysis (CTA) and conventional experiments in simulator environments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182