Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part II. Result and discussion.

Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part II. Result and discussion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wingfors Håkan, Edlund Christina, Hägglund Lars, Waleij Annica, Sjöström jan, Karlsson Rose-Marie, Leffler Per, Qvarfort Ulf, Ahlberg Mats, Thiboutot Sonia, Ampleman Guy, Martel Richard, Duvalois Willem, Creemers Alain, van Ham Nico
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1877--SE)
Nyckelord Explosivämnen, HMX, RDX, TNT, XRF, GC-MS, HPLC, provtagning, spårmetaller
Keywords Explosives, HMX, RDX, TNT, soil, XRF, GC-MS, sampling, trace metals
Sammanfattning Tidigare miljöstudier från skjutfält i Kanada och USA har visat på förhöjda halter av sprängämnesrester i jord, vatten och grundvatten. Spridningen har vidare visats vara synnerligen heterogen vilket ställer stora krav på att representativitet uppfylls vid provtagning och analys. Vid Älvdalens övnings- och skjutområde togs jordprover på ett antitank-område, handgranatbanan samt ett antal krevadgropar enligt ett systematisk-slumpmässigt upplägg. En laboratoriemetod för att behandla kompositprover (0.5-1.5 kg) togs fram innan proverna analyserades med vätske- och gaskromatografi. Metallanalyser genomfördes bara för prover tagna vid antitank-området. Överlag var halterna av sprängämnen låga på de tre studerade områdena. Vid antitank-områdets målområde hittades dock HMX (4.2 microg/g) medan avfyrningsplatserna dominerades av nitroglycering (262 microg/g). Vid krevadgropsområdet hittades förhöjda halter av TNT (59 microg/g) endast runt en av stridsvagnarna som var ditsatta som övningsmål. Av metallerna var halterna av bly, koppar och krom förhöjda i vissa prover från antitank-området. Baserat på resultaten, och jämfört med skjut- och övningsfält i Kanada och USA, var halterna låga på de studerade områdena på Älvdalens skjutområde. Detta kan förmodligen förklaras av både en generellt låg intensitet och frekvens av skjutövningar i Älvdalen jämfört med Kanada och USA.
Abstract Previous investigations at American and Canadian shooting ranges have shown elevated levels of explosive residues in soil, water and groundwater. The distribution of explosive residues has been shown to be particularly heterogeneous, thus making the sample collection procedure vitally important. In the present study, soil samples, covering three training activities; anti-tank area, hand grenade range and a crater area at älvdalen shooting range, were collected following a systematic random design. A laboratory processing method was developed for multi-increment composite samples, 0.5-1.5 kg in size, before the samples were analyzed by liquid and gas chromatography. Trace metal analysis was only performed in the anti-tank area. In general, low levels of explosive residues were found at all the investigated sites. However, HMX (4.2 microg/g) was the dominant contaminant in the target area of the anti-tank range and nitroglycerine (262 microg/g) at the firing positions. Residues of TNT (59 microg/g) was detected around one of the target tanks at the crater area. Lead, copper and chromium were elevated in a few soil samples from the anti-tank range. Based on the results, and when compared to similar ranges sampled either in Canada or in the USA for explosive and metals, our results tended to demonstrate that lower levels of residues were dispersed in Älvdalen. This might be explained by the lower intensity and frequency of firing events in Älvdalen.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182