Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie. Kan prestanda för retrokommunikationssystem förbättras genom att använda traditionella radiosystemtekniker?

Förstudie. Kan prestanda för retrokommunikationssystem förbättras genom att använda traditionella radiosystemtekniker? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rantakokko Jouni
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1883--SE)
Nyckelord retrokommunikation, kvantbrunnsmodulator, vätskekristallmodulator, felrättande kodning, diversitet, adaptiv modulation, flernivåmodulation, retro communication system, multiple quantum well, ferro liquid crystal, retro modulator, diversity, adaptive modulation, FEC, multi-level modulation
Sammanfattning Framtida retrokommunikationssystem kan medge kommunikation med höga datatakter och goda smygegenskaper för tillämpningar där kraven är hårda på bl.a. billiga, små kommunikationssystem med låg vikt och effektanvändning. Exempel på sådana tillämpningar är kommunikation från taktiska UAV´er, marksensornät och bojkommunikation för ubåtar och UUV´er. I den här rapporten beskrivs hur signalbehandlingsmetoder som använts i radiosystem kan användas för att förbättra prestanda (i form av ökade kapaciteter och räckvidder samt minskade felhalter) även för kommande retrokommunikationssystem. När tekniker som används inom ett område (radiosystem) ska appliceras på ett något annorlunda forskningsområde (retrokommunikation) måste teknikerna anpassas till de förutsättningar och begränsningar som gäller inom det nya området. Därför inleds rapporten med en beskrivning av hur retrokommunikationssystem fungerar. Överföringskanalen är vid alla typer av kommunikation en begränsande faktor, och den optiska överföringskanalen beskrivs därför därefter, bl.a. turbulens, scintillationer och den varierande atmosfärsdämpningen. Den här förstudien visar att felrättande kodning, olika diversitetsmetoder, förbättrade detektionsalgoritmer, flernivåmodulation och adaptiv modulation och kodning är tekniker som kan att ge stora vinster även i retrokommunikationssystem.
Abstract Future retro communication systems can permit communication with high data rates and good stealth characteristics for applications where the demands are strict on e.g. low cost, small, power-efficient communication units with low weight. Interesting examples of such applications are tactical UAV´s, ground sensor networks, and buoy communication from submarines and UUV´s. In this report we describe how signal processing methods, that has been used in radio systems, also can be used to improve the performance (in terms of capacity, range and reduced error rates) of future retro communication systems. The report begins with a description of typical retro communication systems and the resulting communication channel (e.g. turbulence, scintillations and the weather-dependent atmospheric attenuation). In this feasibility study we show that error correction coding, multiple-level modulation, improved detection algorithms, diversity techniques, and adaptive modulation and coding are techniques that can yield substantial improvements also for retro communication systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182