Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning. Underlag till beslutsstöd vid internationella operationer.

Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning. Underlag till beslutsstöd vid internationella operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Neider Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1886--SE)
Nyckelord Beslutsstöd, indikatorer, fallbaserat lärande, folkmassor, kollektivt beteende, MOOTW, decision support, indicators, crowd, collective behaviour, CBR, Case-Based Reasoning, MOOTW, Military Operations Other Than War
Sammanfattning I rapporten föreslås arbetsmetodik och datorstöd som kan medverka till att utveckla förmågan att förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende. Förutsägelsen koncentreras på att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc, som föregår en händelse eller händelseutveckling med kollektivt agerande. Metodiken är främst tänkt att nyttjas av underrättelsefunktionen i fält vid internationellt uppdrag av fredsbevarande eller fredsframtvingande typ. Huvudidén är att återanvända relevanta erfarenheter och syftet är att öka kunskapen om varningssignaler, indikatorer och deras påverkan på händelseförlopp. Arbetsmetoden utgår från s k fallbaserat lärande som bygger på analogier för igenkänning av olika handlingsalternativ. Principen är att tidigt lagra fältmässiga erfarenheter från förspelet till upplopp och andra för insatsstyrkan hotande förlopp som beror av kollektivt beteende. Genom att i en ny situation kunna återfinna liknande erfarenheter och studera dessa skall beslutsfattaren få stöd att bedöma troliga och allvarliga hot och därmed få tid att agera förebyggande. I rapporten diskuteras både arbetssätt och datorstöd från användarsynpunkt för att insamla, återfinna och presentera erfarenheter i form av fall med liknande händelser. För att kunna utveckla detta datorstöd diskuteras behov och krav på verktyg och informationsstruktur för utveckling på både kort och lång sikt.
Abstract In this we report suggest a working methodology and computer support that may contribute to enhance the ability to predict threats caused by collective human behaviour (e. g. riots). Predictions are focused on early identification and interpretation of such signs, signals and behaviours etc. which precede an event or chain of events caused by collective action. Our target users are mainly a military intelligence units in the field at international missions of the peacekeeping or peace enforcement type. The main idea is to reuse relevant experiences and the aim is to increase the know-how about warning signs and indicators, and their influence on the course of events. The working method originates from so called "Case Based Reasoning" (CBR) which draws upon analogies for recognition of various alternatives of action. The principle is to store field experiences early on from prelude to riot and other for the deployment force menacing events related to collective behaviour. By retrieving when faced with a new situation, similar observations and studying these, the decision maker will hopefully be helped in judging probable and serious threats, thereby buying time for own preemptive actions. This report discusses, from a user´s point of view, both methodologies and computer support methods to collect, retrieve and present experiences in the form of cases consisting of similar events. To be able to design this kind of computer support, we discuss the needs and demands on tools and information structure for both short and long term development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182