Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environmental information in the food supply system.

Environmental information in the food supply system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Biel Anders, Bergström Kerstin, Carlsson-Kanyama Annika, Fuentes Christian, Lagerberg-Fogelberg Charlotte, Shanahan Helena, Solér Helena, Grankvist Gunne
Ort: Stockholm
Sidor: 117
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1903--SE)
Nyckelord food system, environmental information, food service institutions, life-cycle assessment, purchasing, scenarios, livsmedelssystem, miljöinformation, storhushåll, livscykelanalys, inköp, scenarier
Sammanfattning Inom storhushålls- och grossistledet hanteras stora mängder livsmedel. Under alla steg i produktionskedjan för dessa varor används naturresurser som orsakar utsläpp av föroreningar. Genom medvetna val av livsmedel som producerats resurseffektivt kan livsmedelssystemets miljöbelastning minska. Information som kan upplysa inköpare om hur miljöbelastningen för olika livsmedel varierar är ett viktigt verktyg. Vi har undersökt om och hur inköpare använder sådan information idag, hur de skulle kunna tänkas reagera om sådan information blev tillgänglig samt vad sådan information skulle kunna visa för olika livsmedel. Resultaten är att miljöinformation spelar liten roll för inköpsbesluten idag, det är framförallt priset som styr dessa. Även om miljöinformation som bygger på beräkningar av resursutgång och utsläpp under hela livscykeln fanns att tillgå skulle den inte påverka besluten i någon nämnvärd omfattning. Hur informationen presenteras har dock viss betydelse. Skattningar av miljöpåverkan för några olika livsmedel av olika ursprung och beredningsgrad visar att det är svårt att ange enkla strategier för en minskad miljöpåverkan. Att re-lokalisera produktion är t ex inte alltid optimalt eftersom nackdelarna med långa transporter kan uppvägas av fördelarna med effektiva produktionssystem. Framtiden för miljöinformation om lisvmedel utforskas i tre scenarier. Resultat är att både struktur och skala på livsmedelssystemet samt prioriteringar av miljöfrågor i stort påverkar sannolikheten för att sådan information kan få ökad betydelse i framtiden.
Abstract Large amounts of food products are handled in food service institutions and during all stages in the food supply chain natural resources are used with resulting pollution. By consciously choosing foods that are efficiently produced, the environmental impacts fromthe food system could diminish. Information that can inform purchasers about how the environmental impacts of various foods vary is an important tool. We have investigated if and how purchasers use such information today, howthey could react if it became more available and what such information would show for different food products. Results are that environmental information play a minor role for purchasers decisions today, price is much more important. Even if environmental information based on calculations of resource use and emissions during products lifecycles became available, it would not influence decisions to any significant extent. The way in which such information is presented is however of some importance. Estimates of the environmental impacts from some food products of various origins and degree of processing were carried out and they showthat is difficult to devise single strategies for purchase decisions. To re-localise production is not always optimal as the negative aspects of long-transportation distances may be outweighed by efficient production practices during the agricultural phase. The future for environmental information about food is explored in three scenarios. Results are that the structure and scale of the food systemas well as the environmental concern in society influence the likelihood that such information will be of importance in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182