Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av energiflödeskontroll för AECV-energisystem.

Modellering av energiflödeskontroll för AECV-energisystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1914--SE)
Nyckelord helelektrifierade stridsfordon, AECV, elkraftförsörjning, elektrisk energiförsörjning, kontrollsystem, All Electric Combat Vehicle, electric power, electric energy supply
Sammanfattning Ett elektriskt energiförsörjningssystem för ett helelektrifierat stridsfordon (eng. All Electric Combat Vehicle, AECV) ska på ett effektivt sätt kunna underhålla alla delsystem som använder elektrisk energi. Bland delsystemen finns såväl kontinuerliga energiförbrukare, t.ex. framdrivningssystem, sensorer och kommunikationssytem, som pulsade energiförbrukare, t.ex. elektriska kanoner och elektrisk pansar. Dessa delsystem har olika effekt- och energibehov, men måste kunna samsas om ett gemensamt energiförsörjningssystem, eftersom det på ett normalt stridsfordon oftast inte finns utrymme för ett separat energiförsörjningssystem för varje elektrifierad tillämpning. Denna rapport redogör för delar av arbetet med uppbyggnad av en simuleringsmodell för ett AECV-energisystem i simuleringsmiljön MATLAB/Simulink under 2005. Den framtagna simuleringsmodellen medger en beskrivning av ingående delsystem med elektriska kretskomponenter och elektriska strömmar samtidigt som den innehåller en modell av ett kontrollsystem som på ett flexibelt sätt reglerar in- och urkoppling av olika delsystem. Energikällor kopplas in allt efter variationer i effektbehovet i en förvald prioritetsordning, medan olika energiförbrukare, som t.ex. elektriska vapen- och skyddsfunktioner, aktiveras enligt en förvald uppdragsprofil som lätt kan bytas ut. Dessutom kan modellen efterlikna användarstyrda funktioner, som t.ex. avfyrning av en elektrisk kanon eller ett pulsat elektromagnetiskt vapen.
Abstract An electric energy supply system for an All Electric Combat Vehicle (AECV) should in an efficient manner support all subsystems which use electric energy. The subsystems may be either continuous energy consumers, such as propulsion systems, sensors and communication systems, or pulsed energy consumers, as electric guns and electric armour. These subsystems have different power and energy requirements, but must be able to share a common energy supply system, since there is not space for a separate energy supply system for each electrified application on a normal combat vehicle. This report details parts of the work with building a simulation model of an AECV energy system in MATLAB/Simulink during 2005. The developed simulation model admits a description of the subsystems in terms of electric circuit components and electric currents, concurrent with a control system which in a flexible way regulates the connection and disconnection of different subsystems. Energy sources are connected in a pre-selected priority order depending on variations in the power requirement, while different energy consumers, such as electric weapons and protection functions, are activated according to a pre-selected mission profile that can easily be replaced. Furthermore, the simulation model can emulate user controlled functions, such as the firing of an electric gun or a pulsed electromagnetic weapon.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182