Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Building Crisis Management. Capacity in the EU.

Building Crisis Management. Capacity in the EU. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hagström Frisell Eva, Oredsson Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1920--SE)
Nyckelord EU, kris, terrorism, naturkatastrof, krishantering, säkerhet, crisis, natural disaster, crisis management, security
Sammanfattning De senaste åren har en rad terroristattacker och större naturkatastrofer inträffat runtom i världen. EU:s medlemsstater har inom ramen för unionens arbete kommit överens om olika typer av åtgärder för att i framtiden förebygga och hantera konsekvenserna av liknande katastrofer. Rapporten analyserar de beslut som har tagits på EU-nivå och relaterar dem dels till den krishanteringsförmåga medlemsstaterna vill ge EU när det gäller terrorism och naturkatastrofer, dels den roll man ser för militära resurser inom ramen för denna krishanteringsförmåga. Medlemsstaterna anser överlag att den nationella nivån är central när det gäller insatser kopplade till terroristattacker och naturkatastrofer. EU kan i vissa fall få en koordinerande roll, framför allt när det gäller åtgärder med anledning av kriser utanför unionens gränser. När det gäller användningen av militära resurser anser medlemsstaterna att detta endast kan ske som stöd till civila myndigheter och då som en sista utväg. Ett antal militära resurser kan dock vara relevanta i samband med såväl terroristattacker som naturkatastrofer, t.ex. resurser för ledning, underrättelser och information samt transport av humanitär hjälp. En europeisk syn på hur kriser skall bemötas är under utveckling. I EU:s arbete ingår såväl förebyggande åtgärder för att ge skydd mot de viktigaste hoten, som krishanteringsarrangemang som kan användas oberoende av vilken orsak en kris har.
Abstract Several terrorist attacks and large-scale natural disasters have occurred in the last couple of years. These crises have resulted in EU agreements to enhance the union´s and the member states´ability to handle future crises. Two aspects of these agreements are analysed in this report. First, what crisis management capacity are the member states willing to give the EU? Secondly, what role can military resources have within the framework of EU crisis management capacity? Member states agree on the principle of national responsibility for crisis management capacity? Member states agree on the principle of national responsibility for crisis management in relation to terrorism and natural disasters. the EU is given a role in some situations, especially when it comes to actions after a disaster or a crisis that has occured outside the EU borders. Regarding the use of military resources, member states underline that civilian authorities have the main responsibility and that military support should be given as a last resort. Given these destrictions, military support after terrorist attacks and natural disasters may include resources for command and control, intelligence and transportation. A European approach to crisis management is developing. This approach includes a threat-based perspective including prevention of terrorism, as well as a capability-based perspective, focusing on comprehensive crisis management arrangements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182