Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av militär förmåga inom ramen för ESFP krishantering: En översikt.

Behov av militär förmåga inom ramen för ESFP krishantering: En översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bogland Karin, Frelin Jan, Henningsson Jan, Lilja Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 118
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1922--SE)
Nyckelord militär förmåga, krishanteringsuppgifter, ESFP, military capacity, crisis management operations, European Security and Defence, Policy, ESDP
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en överblick av de behov av, och krav på militära förmågor som kan ställas av de krishanteringsuppgifter som presenteras inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolicyn (ESFO). Rapporten kan även, i ett större sammanhang, ses som en del i den kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning som sker beträffande internationella insatser. Med tanke på ämnets omfattning fokuseras rapporten på generella frågor. EU:s ambitioner avseende krishantering har under det senaste decenniet ökat och utvecklats, samtidigt som de fredsfrämjande insatserna ändrat karaktär sedan det kalla krigets slut. Från att internationella insatser för Försvarsmaktens del i huvudsak har omfattat traditionella fredsbevarande insatser med markstridskrafter, har även andra uppgifter, varav några kan utvecklas till mer kvalificerad väpnad strid, tillförts, och övriga delar av Försvarsmakten engagerats. En konsekvens av detta är att skillnaden mellan internationella insatser och traditionellt nationellt försvar i flera avseenden minskat. Samtidigt har ett antal nya utmaningar tillkommit som skiljer sig från traditionellt nationellt försvar. Dessa utmaningar är bl.a. strategiska transporter, kvalificerad multinationell ledning, eskalationsdominans och överlägset skydd. Parallellt med denna utveckling har de traditionella militära hoten mot Sverige efterhand minskat, vilket också steg för steg har ändrat Försvarsmaktens fokus till att bli mer riktat mot internationella insatser.
Abstract The purpose of this report is to give an overview of the need for military capacities raised by the evolution of ESDP crisis management. The report may also be seen as a part of the wider generation and distribution of knowledge concerning international crisis management operations. As the subject is very extensive, the report will focus on overarching questions. The EU:s ambitions concerning crisis management have been raised during the last decade. During the Cold War, the Swedish Armed Forces international engagements were mainly limited to army units in peacekeeping. In later years the scope has increased to other tasks, including more advanced armed combat, and all the services of the Armed Forces could be engaged. A consequence is that the difference between traditional national defence and crises management in many ways has decreased. A number of new challenges have also appeared-examples include strategic transport, multinational and multifunctional command and control, escalation dominance and superior protection. Parallel to this development,the traditional threats against Sweden have diminished. This has also contributed to the process where the Swedish Armed Forces step by step focused more and more on international crisis management operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182