Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biodosimetry inter-comparison : FOI and DRCD, Ottawa.

Biodosimetry inter-comparison : FOI and DRCD, Ottawa. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stricklin Daniela, Wilkinson Diana, Arvidsson Eva, Prud´homme Louise, Thorleifson Erika, Mullins Dana, Lachapelle Sylvie
Ort: Umeå
Sidor: 12
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1929--SE)
Nyckelord internationell jämförelse, biodosimetri, dicentrisk metod
Keywords inter-comparison, biodosimetry, dicentric assay
Sammanfattning Biodosimetri används för att kunna göra en biologisk bedömning av en strålningsexponering i de fall där fysikalisk dosimetri inte är tillgänglig eller behöver valideras. En tillförlitlig dosuppskattning är ofta viktig för att kunna fatta kritiska medicinska beslut, för att kunna bedöma långsiktiga hälsokonsekvenser och för att lugna personer som inte exponerats. Den dicentriska metoden, biodosimetrins gyllene standard, kräver viss teknisk förmåga. Riktlinjer som nyligen publicerats av ISO, pekar på behovet att dokumentera kompetens och etablera program för kvalitetskontroll. Jämförelser mellan olika laboratorier krävs för att dokumentera förmågan att göra reproducerbara och korrekta dosbedömningar. FOI och DRDC, Ottawa, har genomfört en jämförelse med kvalitetssäkring som avsikt. Övningen innebar att man utbytte objektglas med prover som tidigare utvärderats av respektive lab för dess egen dosresponskurva. Ungefär 100 celler från varje prov utvärderades och aberrationsfrekvensen rapporterades och jämfördes med de tidigare erhållna frekvenserna. Resultaten visade på bra överensstämmelse i alla prov. Att jämföra den faktiska frekvensen av aberrationer istället för att jämföra dosuppskattningar visar på ett tydligare sätt att de båda laboratoriernas bedömninggrund överensstämmer i hög grad. Den övning som genomförts av FOI och DRDC, Ottawa, är ett effektivt sätt att dokumentera sitt kunnande. Ett sådant samarbete stärker ytterligare den internationella nätverket inom biodosimetrin och säkerställer vår beredskap för akuta händelser.
Abstract Biodosimetry is used to assess radiation exposure in cases where an over-exposure is suspected and physical dosimetry is absent or in need of validation. Reliable estimate of dose is critical for making life-saving medical decisions, assessing the long-term health consequences, and for reassuring persons with non-significant exposures. The dicentric assay, the current gold standard in biological dosimetry, requires some degree of technical capability and recently published ISO guidelines indicate the need for documenting competence and establishment of quality control programs. Inter-laboratory comparisons are required to document the ability to perform reproducible and accurate assessments. FOI and DRDC, Ottawa, have conducted a concise inter-comparison for quality assurance purposes. The exercise involved exchange of previously prepared slides from each laboratory from samples that had been evaluated for each lab´s dose response curve. Approximately 100 cells from each slide were evaluated and aberration frequencies reported and compared to the expected frequencies. The results indicated good agreement in analyses for all samples. Comparison of aberration frequencies, rather than dose estimated, further illustrates highly consistent scoring criteria between the two laboratories. The exercise conducted by FOI and DRDC, Ottawa, provided an efficient means of documenting expertise. Such cooperation further establishes the international biodosimetry network and ensures our readiness for emergency response.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182