Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Efficient training technique for new biodosimetry evaluators.

Efficient training technique for new biodosimetry evaluators. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stricklin Daniela, Arvidsson Eva, Jaworska Alicja
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1930--SE)
Nyckelord Biodosimetri, cytogenetik, dicentriska metoden, samarbete, kromosom skada
Keywords biodosimetry, cytogenetics, dicentric assay, collaboration, chromosome damage
Sammanfattning Den dicentriska metoden, biodosimetrins gyllene standard, kräver en viss teknisk förmåga. Kunnandet utvecklas vanligtvis genom att hundratals metafaser utvärderas och dokumenteras genom att en laboratoriespecifik dosresponskurva etableras. Detta krävs för varje laboratorium som utför biologisk dosimetri. Det är viktigt att metafaser utvärderas konsekvent och helst utan variation av varje ny bedömare i ett laboratorium. Avvikelser i enskilda bedömningar kan allvarligt påverka pålitligheten i ett laboratoriums bedömning. FOI har tillsammans med Strålevernet i Norge genomfört en kalibreringsövning för att etablera en jämförbar bedömningsgrund för aberrationer. Under övningen avslöjades några specifika aberrationer som var svåra att identifiera och som därmed oftare än andra ledde till osäkra resultat. Övningen ledde till utvecklingen av en strategi för att på ett effektiv sätt etablera teknisk kompetens för att bedöma metafaser. De metoder som föreslås här kan appliceras för att på ett effektivt sätt träna upp ny personal. Liknande dokumentation av metoder i andra laboratorier kan möjliggöra en mer konsekvent bedömningsgrund mellan olika biodosimetrilaboratorier och därmed åtgärda ett problem som märkts i tidigare internationella jämförelser. Bättre överensstämmelse mellan laboratoriernas bedömningsgrunder kan öppna för möjligheten att enklare fördela prover mellan olika laboratorier i händelse av en större strålningsolycka.
Abstract The dicentric assay, the current gold standard in biological dosimetry, requires a degree of technical competence. Expertise is usually developed by the evaluation of hundreds of metaphases, and is documented through establishment of a dose response curve, which is required by any laboratory performing biological dosimetry. Consistent evaluation of metaphases must be established for any new observer in a laboratory that should contribute to analyses. Discrepancies in scoring can seriously jeoparidize the reliability of any assessment. FOI, together with the NRPA, has conducted an inter-calibration exercise to establish comparable scoring criteria of aberrations. The exercise revealed specific aberrations that were difficult to identify and were consistent sources of uncertainty. This exercise further illustrated the need for a method report detailing the FOI lab´s scoring criteria. The final outcome of this exercise was the development of a strategy for establishing technical competence in metaphse scoring in an efficient manner. The methods suggested here could be applied for the training of new or additional personnel. Comparable documentation of methods in other laboratories could facilitate more consistent scoring critera aming the biodosimetry community, a problem observed in previous international inter-comparisons. Better consistency among laboratories could provide an opportunity to reliably share the work load among different members of the biodosimetry community in the event of a mass casualty accident.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182