Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2005.

FOI Miljöredovisning 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats, Johansson Jan, Jubrink Hans, Nedgård Ingvar, Thorpsten Jerker, Thurén Ronny, Torstensson Daniel, Tryman Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1931--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning, environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning Under året har en omlokalisering av myndighetens verksamhet i Stockholmsområdet till gemensamma lokaler i Kista genomförts. Omlokaliseringen har berört avdelningarna Forskningsstöd, Försvarsanalys, Stridssimulering, Strategi och marknad samt Systemteknik. Försvarsmakten har på regeringens uppdrag genomfört sanering av de områden FOI avträtt i Ursvik. FOI har därvid bistått Försvarsmakten vad avser omhändertagande av funna kemikalierester och objekt som misstänkts innehålla explosivämnen. Under år 2005 har FOI genomfört 16 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15,5 mkr. Vid FOI bedrivs också civil miljöforskning. Denna omfattade 2005 totalt 8,7 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 10 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 771 timmar år 2003 och 862 timmar år 2004 till 1 917 timmar 2005. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2005 till 3 945 tkr. Av denna summa var 445 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och 1 572 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna. Myndighetens kostnader för arbete i samband med sanering av FOIs avträdda områden i Ursvik uppgick till 1 928 tkr.
Abstract During 2005 a relocation of the FOI´s activities in Stockholm to common premises in Kista has taken place. The relocated divisions are Research Support, Defence Analysis, Combat Simulation, Strategy and Market, and Systems Technology. The Armed Forces have undertaken a remediation of the areas that FOI has left in Ursvik. FOI has given support to this remediation. During 2005 FOI has carried through 16 environmental research projects for the defence sector with a total income of SEK 15,5 M. The total income from research carried out for the civil sector was SEK 8,7 M. Of the environmental goals at FOI are 16 listed as connected to important environmental aspects. Ten of these 16 goals have been totally fulfilled or more than half. The use of video meetings has increased from 771 hours 2003 and 862 hours 2004 to 1 917 hours 2005. The total cost for environmental work at FOI during 2005 was SEK 3 945 M. Of this sum SEK 1 928 M was the cost for supporting the Armed Forces in remediation of earlier used areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182