Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Symbiotic simulation (S2) based decision support.

Symbiotic simulation (S2) based decision support. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Garcia Lozano Marianela, Kamrani Farzad, Moradi Farshad
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1935--SE)
Nyckelord Modellering och Simulering, inbyggda simuleringar, symbiotiska simuleringar, beslutsstöd, SBBS, UAV, modelling and simulation, embedded simulation, symbiotic simulation, decision support, SBBS, UAV
Sammanfattning Simuleringsbaserade inbyggda system för beslutsstöd är ett relativt nytt område där simuleringar används i realtid för att stödja beslutsfattare. Likt inbyggda system, i dess klassiska bemärkelse, är simuleringen kopplad till de fysiska system som den ska simulera och får kontinuerligt indata från dem och eventuellt även andra källor. Flera så kallade ´what if´-simuleringar görs för att testa olika möjliga handlingsalternativ. Simuleringsresultat utvärderas, rangordnas och presenteras på ett lättbegripligt sätt till beslutsfattaren. Beslutfattaren använder bland annat dessa resultat för att välja ett alternativ och kontrollera det fysiska systemet. Konsekvenserna av dessa val jämförs kontinuerligt med resultatet från simuleringarna. P detta sätt kan simuleringssystemet validera och förfina sina modeller. Därför finns det ett symbiotiskt förhållande mellan det fysiska systemet och simuleringarna, därav kommer begreppet Symbiotic Simulation, S2. Denna rapport beskriver S2-konceptet och kartlägger relaterade domäner och pågående ansatser inom detta område. Vidare ges exempel på hur konceptet skulle kunna tillämpas i ett antal problemdomäner och nyttan för försvaret. Ett av dessa tillämpningsförslag är sensorstyrning medelst UAV:er som är den tillämpning som projektet framförallt inriktat sig på och som ligger till grund för den konceptdemonstrator som är under utveckling. Rapporten avslutas med en diskussion av området med de slutsatser som har kunnat dras samt en kort beskrivning av det fortsatta arbetet.
Abstract Symbiotic Simulation (S2) based decision support is a relatively new and growing area where simulations are used in real-time to give support to the decision maker. Like embedded systems in the classical context an S2-system is connected to physical systems that it is supposed to simulate. The S2 system receives a constant flow of input data, from the physical systems and other sources, that is processed and used in the simulations. Several so called what-if simulations are executed to test different courses of action. The results from the simulations are evaluated, ranked in order of preference and presented in a comprehensible way to the decision maker. The decision maker uses these results, among other things, to choose an alternative and control the physical system. The consequences of these chosen actions are compared continuously with the results of the simulations. In this way the S2-system can validate and refine its models. Thus, there exists a symbiotic relationship between the physical system and the S2-system, hence the name Symbiotic Simulation. This report describes the S2-concept and maps related domains and on-going efforts within this area. Further on, examples of how the concept could be applied within a number of domains and the use for the defense are exemplified. One of the suggested applications is sensor management with UAV:s. This is the application the project mainly has concentrated on and that is used as a basis for the concept demonstrator that is currently under development. The report finishes with a discussion of the area, the conclusions that we have been able to draw, and finally a short description of the future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182