Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hälsorisker förknippade med avfallshantering vid internationella operationer.

Hälsorisker förknippade med avfallshantering vid internationella operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waleij Annica, Scott Andersson Åsa, Edlund Christina, Svensson Indra, Nilsson Calle
Ort: Umeå
Sidor: 54
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1952--SE)
Nyckelord Hälsorisker, internationella operationer, avfallshantering, deponier, deponigas, lakvatten, brinnande avfall
Keywords Health risks, international operation, waste management, landfills, landfill gas, leachate, burning waste
Sammanfattning På uppdrag av Försvarsmakten (MUST) har FOI NBC-skydd gjort en översiktlig genomgång av hälsorisker, vilka kan förknippas med den typ av avfallshantering som förekommer i områden som är, eller kan bli, aktuella för svenska fredsbefrämjande insatser. Syftet med rapporten har varit att försöka beskriva hälsoriskerna för personal som ingår i internationella operationer (missioner). Rapporten fokuserar i huvudsak på deponiemissioner som deponigas, lakvatten och brandrök från brinnande avfall. Akuta hälsoeffekter är i huvudsak luktproblem som kan ge huvudvärk och yrsel samt irritation i ögon och luftvägar. Exponering för brandräk från brinnande avfall leder generellt sett till ökad risk för akuta hälsoeffekter. När det gäller långsiktiga hälsoeffekter har en ökad risk rapporterats i flera studier och det finns alltså en misstanke om att långvarig exponering för avfallsdeponier kan leda till negativa hälsoeffekter hos den exponerade populationen. Stora brister i de genomförda undersökningarna leder dock till att tillförlitliga riskbedömningar ännu inte kunnat genomföras. Två generella grundregler är att iaktta försiktighet samt undvika onödig exponering. I möjligaste mån bör gruppering inte förekomma i närheten av avfallsdeponier. Om brinnande deponier finns i området kan rekommendationer ges om att överhuvudtaget inte vistas i närheten utan tillgång till lämplig skyddsutrustning.
Abstract On commission of the Swedish Armed Forces (MUST), FOI NBC Defence has outlined health risks which can be related to waste management in areas that are, or can get in focus when it comes to Swedish peacekeeping operations. The aim of this study is to describe the health risks to personnel participating in an international operation (mission). The outline focuses on landfill emissions such as landfill gas, leachate and smoke from burning waste/landfills. Examples of acute health effects are mainly headache, dizziness and irritation of eyes and airways. Exposure to smoke from burning waste generally increases the risk for acute health effects. Regarding the long-term health effects, an increased risk has been reported in several studies and one might suspect that long-term exposure to landfills can lead to negative health effects among the exposed population. However, lage deficiencies in the studies have made it impossible to accomplish reliable risk assessments in this matter. Two general and fundamental rules when it comes to deployed personnel are to maintain caution and avoid unnecessary exposure. Deployment close to landfills or waste disposals should be avoided as far as possible. If there are burning landfills in the camp area and, too, a risk for exposre of the deployed personnel, recommendations aon proper protective equipment should be given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182