Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Development of the European Security and Defence Policy - An Assessment of Preferences,Bargains and Outcomes.

The Development of the European Security and Defence Policy - An Assessment of Preferences,Bargains and Outcomes. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonson Pål
Ort: Stockholm
Sidor: 275
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1967--SE)
Nyckelord European Union, NATO, European Security and Defence, Security, Integration, Negotiations, Liberal intergovernmentalism, Europeiska Unionen, europeisk säkerhets- och, försvarspolitik, förhandlingar
Sammanfattning Studien analyserar utvecklingen av den europeiska säkerhets och försvarspolitiken (EFSP) mellan 1998 och 2001. Konfliktytorna i förhandlingarna om EFSP kretsade kring i allt väsentligt kring tre kärnfrågor. För det första skiljelinjerna mellan atlantistiska och Europacentrerade preferenser; för det andra avvägningen i balansen mellan militära och civila krishanteringsinstrument; för det tredje stödjet för mellanstatliga respektive överstatliga beslutsfattningsstrukturer för EFSP. Studien prövar även det teoretiska ramverket Liberal Intergovernmentalism (LI) förmåga att beskriva förhandlingsprocessen för EFSP. Framförallt ifrågasätter studien validiteten i LI grundantaganden unitary actor behaviour och rationality. De empiriska analyserna pekar på att dessa faktorer underskattar den vikt som historiska referenspunkter, normer och värderingar tenderar att spela när medlemsstaterna utvecklar sina preferenser för säkerhets och försvarspolitiskt samarbete.
Abstract This study assesses the development of the European Security and Defence Policy (ESDP) between 1998 and 2001. It argues that the key fault-lines of the negotiation process for the ESDP rested on three core issues. firstly, the dichotomy between Atlanticist and Europeanist preferences; secondly, the shifting preferences for the balance between military and civilian crisis management tools and thirdly (to a lesser extent) the shifting preferences between intergovernmental and federal approaches to the implementation of the ESDP. The study, furthermore, test the validity of the theoretical framework Liberal Intergovernmentalism (LI) in reference to the ESDP process. It cast doupts on LI´s core assumptions of "unitary actor behaviour" and "rationality" since they underestimates factors such as historical points of reference, norms and values. The empirical findings indicate that these factors seem decisvely, albeit not exclusively, have influenced the preferences in the field of European security and defence co-operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182