Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undersökning av miljöpåverkan från militär verksamhet på Bynäset, Östersund - Fas 1, Förstudie.

Undersökning av miljöpåverkan från militär verksamhet på Bynäset, Östersund - Fas 1, Förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöström Jan, Burman Jan, Qvarfort Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1968--SE)
Nyckelord Dumpad ammunition, OXA, föroreningstransport, grundvattenmodellering
Keywords Dumped ammunition, UXO, pollutant transport, groundwater modelling
Sammanfattning Miljöpåverkan från militär verksamhet på Bynäset (F4/I5 Östersund) har utretts i en förstudie. Studien har fokuserat på platser för nedgrävning och dumpning av metallskrot (t ex från raketer och bomber) och oexploderad ammunition (OXA), samt målområden. Baserat på litteraturstudier, intervjuer med nyckelpersonal, fältbesök, grundvattenmodellering och en geofysisk undersökning har miljösituationen på näset utvärderats. Med ledning av nuvarande kunskaps- och informationsläge ges rekommendationen att av säkerhetsskäl tillsvidare ihägna och skylta området som hyser nedgrävt skrot och eventuellt OXA. Även Bynäsets målområde samt ett parti tvärsöver näsets högsta punkt bör stänglas in av samma skäl. För att utröna ifall det sker utläckage av föroreningar från dessa områden bör mark, grundvatten, ytvatten och sediment provtas och analyseras med avseende på explosivämnen, metaller och andra relaterade ämnen. En plan för en sådan provtagning presenteras.
Abstract The environmental impact from military acitvities at Bynäset (F4/I5 Östersund) has been studied in a preliminary investigation. The focus has been on localities for buried and dumped scrap metal (e.g. from rockets or bombs) and unexploded ordnance (UXO), as well as target areas. On the basis of literature studies, interviews with key personnel, field visits, groundeater modelling and a geophysical investigation, the environmental situation has been evaluated. From the standpoint of current knowledge and information, it is recommended to fence in the locality where scrap and UXO, if any, have been buried in the soil. Also, the target area of Bynäset and an adjacent area with abundant UXO should be enclosed for safety reasons. In order to detect if pollutants leak out into the surroundings at affected areas, soil, groundwater, surface water and sediment should be sampled and analysed with respect to explosives, metals and other related substances. Such a sampling plan is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182