Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Swedish NDC evaluation of selected events in connection with SPT1.

Swedish NDC evaluation of selected events in connection with SPT1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergkvist Nils-Olov, Slunga Ragnar, Nedgård Ingvar
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1978--SE)
Nyckelord Seismologi, lokaliseringsnoggrannhet, CTBTO, IDC, REB, explosioner, Seismology, location accuracy, CTBTO, IDC, REB, explosions
Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar en utvärdering av det internationella datacentrets (IDC) lokaliserings- och upptäktsförmåga i Sverige. Utvärderingen skall ses som Sveriges bidrag till utvärderingen av the First System-wide Performance Test (SPT1) som genomfördes under 2004 och 2005. Analysen av lokaliseringsförmågan baseras på IDC:s lokalisering av verifierade och välbestämda gruvexplosioner i Aitik samt undervattensexplosioner i Stockholms skärgård. Utvärderingen av IDC:s upptäktsförmåga baseras på en jämförelse mellan Reviewed Event Bulletin (REB) och den lista på svenska jordskalv som produceras av det Svenska Nationella Seismiska Nätverket (SNSN). Analysen av IDC:s lokaliseringar visar att både lokaliseringsnoggrannheten och de rapporterade felellipserna måste förbättras för att nå upp till de krav som satts på grund av en eventuell On-Site Inspection. Implementeringen av nya gångtidstabeller vid IDC 2004 medförde att IDC:s lokaliseringar av Aitikexplosionerna försämrades något. En studie av definierande faser i Aitikexplosionernas eventlösningar visade att de lösningar som hade förhållandevis fler läsningar av ankomsttiden för Sn-fasen i allmänhet hade en noggrannare lokalisering. Under juni 2005 genomfördes en serie explosioner vid skjutfältet i Älvdalen. Dessa explosioner kunde lokaliseras med hjälp av data från några stationer i SNSN-nätverket. Genom att kombinera data från IMS och SNSN-nätverken uppnåddes en klar förbättring av lokaliseringsnoggrannheten. Jämförelsen mellan REB-bulletinen och listan på svenska jordskalv baserad på det svenska nationella nätverket visade att REB var komplett ner till en magnitud av ca 3.2.
Abstract The Swedish NDC evaluation in connection with the First System-Wide Performance Test (SPT1) has focused on the IDC event location accuracy and a comparison between the Reviewed Event Bulletin (REB) and a list of events produced by the Swedish National Seismic Network (SNSN). In particular we were interested in getting absolute location errors for events observed in Sweden and whether the corresponding IDC error ellipses represented real mislocations. For this purpose a limited number of events in the REB were selected and true locations were retrieved. These events include explosions from the Aitik open pit mine in the northern part of Sweden and underwater explosions from an area in the Stockholm archipelago. Evaluation of the IDC location errors based on the selected explosions showed that both the location accuracy and the reported error ellipses need to be improved due to the requirements of a potential On-Site Inspection. Implementation of new travel time tables in 2004 seemed to cause a slight increase of the absolute location errors of the Aitik explosions. In order to obtain accurate locations of the Aitik explosions several readings of the Sn-phase (in addition to Pn) seems to be required. This conclusion was drawn from an investigation of the defining phases used in the IDC event solutions. Combining seismic data from the IMS and the national network from relatively small explosions at two nearby sites in western Sweden substantially improved the location accuracy. Finally, a comparison between the REB bulletin and a list of earthquakes mainly in Sweden defined by the Swedish national network showed that the REB was complete down to a magnitude of about 3.2.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182