Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

OMF LBB under Combined Challenge 06.

OMF LBB under Combined Challenge 06. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hasewinkel Håkan, Thorstensson Mirko
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1982--SE)
Nyckelord ASÖ-05, Combined Challenge 06, LBB, ledning, sjukvårdstjänst, verifiering, Air Assault Battalion, command and control, field exercise, medical function, verification
Sammanfattning Under övningen Combined Challenge 06 (CC 06) genomförde K3 fortsatta organisations- och metodförsök (OMF) med luftburen bataljon (LBB). Dessa försök baserades på den utvecklingspotential som identifierades under bl a ASÖ-05, och som LBB har arbetat med under verksamhetsåret 05/06. I syfte att värdera om genomfört utvecklingsarbete ökat förbandseffektiviteten erhöll FOI uppgiften att verifiera om förbättringar gett önskat resultat, jämfört med de tekniska registreringar och mätningar FOI gjorde under ASÖ-05. Verifieringsarbetet har i huvudsak varit inriktat mot ledning av sjukvårdsresurser och hur dessa resurser nyttjats över tiden. Två övergripande slutsatser är att de organisatoriska och personella förändringar som genomförts under året, på ett markant sätt har ökat förbandseffektiviteten. Effektiviteten har främst märkts i LBB:s interna radiokommunikation som medfört "ökad koll på läget" och en utökad förmåga hos enskilda att ta initiativ, vilket resulterat i snabbare hantering av skadade. Åtgärderna har medfört en ökad kvalité i sjukvårdskedjan och ett större förtroende inom förbandet för funktionen sjukvårdtjänst. Inom LBB betraktas och används numera sjukvårdsfunktionen som en taktisk resurs. Med undantag för utrustning och material, har i princip samtliga begränsningar avseende sjukvårdstjänst som identifierades under ASÖ-05 eliminerats. Utrustning och materiel är att betrakta som en ständigt pågående utvecklingsprocess. Ett identifierat område som bör utvecklas ytterligare är när LBB integreras i en mekaniserad bataljon. Härvid har friktion i gränsytorna mellan förbandens ledning av sjukvårsresurser identifierats vilket bör övas och prövas under framtida övningar.
Abstract During the field exercise Combined Challenge 06, CC 06, the Air Assault Battalion continued with organizational and methodical trials in aim to further develop the unit´s essential mission capabilities. These trials were based upon the development potential identified during last year´s field exercise ASÖ-05. With the purpose to evaluate the performed development, FOI was asked to execute a validation and verification study to explore if the performed development has increased the unit´s efficiency and effectiveness, in comparison to last year´s validation and verification work with the unit. The verification effort has primarily focused on command and control of medical resources and how these resources have been used over time. Two general conclusions are that the organizational and personnel innovations performed during the year, drastically have increased the unit´s effectiveness and efficiency. This is foremost observed in increased situational awareness on all command levels in the unit, and also in the extended capability at individual level to take initiative, which have resulted in a more rapid management of wounded personnel. The steps taken have entailed increased quality in the medical chain and increased confidence within the unit regarding the medical function. Currently the medical function is regarded as a tactical resource within the Air Assault Battalion. In principle, all the limitations regarding the medical function, identified during last year´s exercise, have been eliminated. An identified area that needs to be further explored is when the unit is blended with mechanized battalions. During these situations frictions in the interfaces between units´ management of medical resources have been identified, which needs to be further exercised and evaluated during upcoming exercise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182