Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EBO och effektbaserat tänkande i internationell konflikthantering.

EBO och effektbaserat tänkande i internationell konflikthantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsen Henrik, Carling Christian, Eriksson Anders E
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1990--SE)
Sammanfattning Under senare år har EBO - effektbaserade operationer - varit ett centralt tema i debatten om framtida militära koncept. Rådande doktriner och ledningsmetoder anses dåligt anpassade till den komplexa verklighet som militära förband idag verkar i, framförallt vid genomförande av internationella krishanteringsinsatser. Strävan är att bättre utnyttja och samordna alla maktinstrument som stater och internationella organisationer förfogar över, utöver de militära. Begreppet EBO används bara inom militära kretsar, men liknande idéer diskuteras även i andra forum: i den Europeiska säkerhetsstrategin sägs att unionen måste vara beredd att tillgripa hela portföljen av instrumentpolitiska,diplomatiska,militära och civila - för att upprätthålla fred och säkerhet. Det samlande begreppet för detta är "Comprehensive Approach (to Crisis Management)". Även FN-initiativet "Integrated Missions" har gemensamma drag med delar av EBO. Eftersom detta koncept fortfarande är under utveckling och delvis influerar varandra, vore det oklokt att nu begränsa fokus till något enskilt utvecklingsspår. Detta gäller både i den fortsatta omvärldsanalysen och i urvalet av de arenor som Sverige kan vara en aktiv aktör på. En av förutsättningarna för utökad svensk medverkan i denna utveckling är en högre grad av samverkan mellan svenska myndigheter, som i sin tur kan kräva en bredare samordning på den politiska nivån.
Abstract During the last years EBO - Effect-Based Operations - has been a central theme in the international discourse on future military concepts. Current doctrine and procedures for command,control and co-ordination, are seen as inadequate in todays complex operating environment. A recurrent view is to better employ and co-ordinate all instruments of power available to states and international organisations, both military and non-military. While the concept is largely developed within a military context, similar ideas and concepts are being articulated in other forums. The European Security Strategy states that the Union must be prepared to draw upon all its Instruments of Power - Political Diplomatic, Military and Civilian - to ensure peace and security. This evolving concepts is known as "The Comprehensive Approach (to Crisis Management)". Within the UN, the concept of "Integrated Mission´s" also have a number of common traits with EBO. Since these concepts and initiatives are still evolving and, to some degree, influencing each other, it would be unwise to view them as separate and focus the attention on any single line of development. This applies both to continued studies and the forums where Sweden could participate in the actual development of future concepts for conflict management. A requisite for this is an increased co-operation between national authorities, possibly together with a broader co-ordination at the political level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182