Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prioritering av kemikalier för luftdetektion vid internationella insatser - förslag till reducering av hot mot personal vid akuta utsläpp till luft.

Prioritering av kemikalier för luftdetektion vid internationella insatser - förslag till reducering av hot mot personal vid akuta utsläpp till luft. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Eriksson Håkan, Leffler Per, Liljedahl Birgitta, Wästerby Pär
Ort: Umeå
Sidor: 17
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1995--SE)
Nyckelord Kemikalier, detektion, internationella insatser
Keywords Chemicals, detection, international missions
Sammanfattning Spektrat av kemikalier som kan utgöra ett hot för svensk insatspersonal vid internationella insatser är mycket brett och varierar från insats till insats. Beroende på vilken nivå den industriella utvecklingen i ett land eller konfliktområde befinner sig på, kommer hotbilden att variera kraftigt. I denna rapport har ett försök gjorts att prioriera kemikalier som kan ugöra ett hot för peronalen. Fokus ligger på luftspridning av kemikalier som endera lagras, hanteras eller transporteras till och från indusrier eller liknande. I rapporten har en lista på kemikalier sammanställts utifrån identifiering av relevanta kemikalier som gjorts av olika myndigheter och organisationer (t ex USACHPPM och SRV). För att visa på skillnaderna mellan olika insatsområden har två exempel använts i rapporten; det ena från Kosovo, där NBC-personal under 2000 gjorde en inventering av alla industrikemikalier i provinsen och listade dem inklusive mängder och förvaringsförhållanden m m. Det andra exemplet kommer från ett land/område där den industriella produktionen inte har nått upp till de storskaliga mängder som man exempelvis ser på Balkan, exempelvis Afrika och Afghanistan. Dessa exempel visar dels på skillnaderna i vilka kemikalier som används, dels också på skillnader i kunskap om vilka kemikalier som finns i ett område. I exemplet Balkan visste man relativt väl vilka kemikalier som fanns, var och i vilka mängder. I fallet Afrika är det ofta så att gissningar initialt måste göras baserat på vilken typ av smånäringar som finns i regionen. Det är också mycket sannolikt att i denna typ av områden hitta ämnen och kemikalier som sedan länge varit förbjudna i västvärlden.
Abstract The variety of chemicals posing a threat to personnel on international missions is very wide and looks different depending on mission. Based on what level the industrial development has reached in an area, the threat will vary considerably. In this report, a prioritizing of chemicals posing a threat has been made. Focus is set on air dispersion of chemicals transported on roads and stored or handled in an industrial context. A list of chemicals is presented based on identification of relevant chemicals performed by different authorities and organisations (e.g. USACHPP and SRV). In order to illustrate the differences between mission areas, two examples are given in the report; one from Kosovo, where NBC-personnel made an inventory of used industrial chemicals in the province. The other example is a region where the industrial producton has not yet reached the large scale of production - seen on the Balkans - i.e. Africa or Afghanistan. These two examples show the differences in used chemicals and the difficulties in gaining knowledge. In the Balkans it was relatively easy to gain information on industrial chemicals in the area. In e.g. Africa, it may be more difficult. Often, qualified guesses are required when it comes to common, small scale industries in the region. It is also likely to find chemicals in these areas that are banned in the western world.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182