Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war.

A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hörling Pontus, Mårtenson Christian, Schubert Johan, Suzic Robert, Svenson Pontus
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2000--SE)
Nyckelord informationsfusion, OOTW, textutvinning, Wiki, osäkerhet i ontologier, situationsbedömning, beslutsstöd, upploppshantering, information fusion, text mining, uncertain ontologies, situation assessment, decision support, crowd control
Sammanfattning Informationsfusion inom klassisk krigföring har under ett årtionde fokuserat på sammanställning av lägesinformation från "slagfältet" där en organisatoriskt och doktrinärt känd motståndare rycker fram. Klustring och association av observationsrapporter, målföljning, samt styrning av sensor- och andra informationsinsamlingsresurser prioriterades. Dagens situation där svensk militär personal framför allt antas agera i fredsuppehållande och fredsframtvingande operationer (OOTW - Operations Other Than War) utomlands innebär att den information som samlas in om motståndaren är av ofta mer polisiär än militär karaktär. Att upprätthålla kontakter med lokal polis och civilbefolkning samt att hantera upploppssituationer är viktigt. Mänskligt insamlad underrättelseinformation (Humint) får ofta större tyngd än sensorinformation. Soldaters dagliga patrullering och informationsinsamling blir en viktig källa. Motståndaren är mer diffus: Vilken organisation har de, vilka resurser kan de nyttja, vilka allierade har de, vilka intentioner har de? Den information som finns tillgänglig vid uppdragets början samt den som samlas in under pågående uppdrag måste på ett systematiskt och effektivt sätt kunna struktureras och göras sökbar. Rapporten beskriver kortfattat det rådande läget inom utvalda områden av informationsfusionsforskningen som har potential att kunna stödja OOTW. Det rör olika varianter av textutvinning, strukturering av information med wikiteknologi, osäkra ontologier, nya aspekter på användarcentrerad lägesförståelse samt upploppssimulering och upploppshantering.
Abstract During a decade, information fusion within the military domain has focussed on putting together a situation picture from the "battle field" where an enemy, known regarding organisation and doctrine, is moving ahead. Clustering and association of observation reports, target tracking and management of sensors and other information collecting resources were prioritised. Today´s situation where Swedish military personnel are expected to act abroad in peace supporting and peace enforcing missions (OOTW - Operations Other Than War) means that the information that is gathered often have a more police than military type of character. It is important too keep contact with the local police and inhabitants, as well as being able to handle riots if needed. Intelligence gathered by humans (Humint) will often be more important than intelligence gathered with sensors. An important intelligence source will be the observations from the soldier´s daily patrolling. The adversary is more diffuse regarding organisation, resources and intentions. The information that is available when the mission is commenced, as well as that collected during an ongoing mission must be structured and made searchable in an efficient way. This report briefly describes the current state-of-the-art within selected areas of information fusion related research that has a potential to support OOTW. Various approaches to text mining, information structuring using wiki technology, uncertainty handling in ontology design, new aspects on user-centric situation awareness, riot simulation and riot control are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182