Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie: Parasiterande och passiv radar.

Förstudie: Parasiterande och passiv radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulander Lars M H, Andersson Börje, Björklund Svante, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Gustavsson Anders, Haapalahti Gustav, Nelander Anders
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2015--SE)
Nyckelord radar, parasiterande, passiv, signalspaning, parasitic, passive, ESM
Sammanfattning Rapporten diskuterar tekniska principer och potentiella användningar av PPR (parasiterande och passiv radar). PPR är en passiv teknik - till skillnad mot traditionell radar - och bygger på att använda icke-kooperativa sändare (t.ex. radar-, TV- eller radiosändare) som belysare, samt bredbandiga mottagare och avancerade signalbehandlingsmetoder för att extrahera målinformation. PPR kan med fördel kombineras med signalspaning (SIS) i ett integrerat passivt sensorsystem. SIS-tekniken tillför flera kritiska funktioner såsom upptäckt, klassificering och lokalisering av sändare. Fördelar med PPR är att den skapar mållägesbilder under alla väderförhållanden utan att röja sin egen närvaro, utan att behöva sändningstillstånd och till en lägre kostnad per enhet. Nackdelar med PPR är att tekniken är mer komplicerad än traditionell radar och osäkerheter kring tillgängligheten av lämpliga sändare. Viktiga potentiella användningsområden för PPR inkluderar luftlägesbild för Lv-förband, sjölägesbild för ubåtar och ytfartyg, samt marklägesbild för arméförband. Även civila tillämpningar är möjliga, t.ex. trafikövervakning och polisiär spaning. Lämpliga sändare exemplifieras i rapporten och viktiga forskningsfrågor identifieras, bl.a. undertryckning av direktsignal, lägesbestämmning av sändare, undertryckning av klotter genom att kombinera PPR med SAR ("synthetic aperture radar") och GMTI ("ground moving target indication"). Det finns idag endast ett fåtal operativa PPR-system och området är till stor del belagt med sekretess. En litteraturgenomgång tyder på att forskningen inom området har ökat under senare år.
Abstract The report describes principles and potential applications of PPR (parasitic and passive radar). PPR is a passive technology which - in contrast to traditional radar - is based on using non-cooperative transmitters (e.g. radar-, TVor radio transmitters) as illuminators, wideband receivers, and advanced signal processing methods in order to extract target information. PPR may be combined with electronic support measures (ESM) in an integrated passive sensor system. ESM would contribute several critical functions such as detection, classification and positioning of transmitters. Advantages of PPR include generating all-weather target maps without revealing its presence, without needing a transmission licence, and with a lower cost per unit. Disadvantages are that the technology is more complex than traditional radar and uncertainties regarding the availability of suitable transmitters. Important potential applications of PPR include air surveillance for anti-aircraft units, sea surveillance for submarines and surface vessels, and ground situation picture for army units. Civilian applications are also possible, e.g. traffic monitoring and covert police surveillance. Examples of suitable transmitters are given in the report and important research questions are identified, e.g. suppression of the direct path signal, positioning of transmitters, and clutter suppression using PPR in combination with SAR ("synthetic aperture radar") and GMTI ("ground moving target indication"). There are only a few operational PPR-systems today and the technology is often classified. A literature search has been performed which indicates that PPR-related research has increased during recent years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182