Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geoacoustic inversion of transmission loss data.

Geoacoustic inversion of transmission loss data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Abrahamsson Leif, Andersson Brodd Leif, Ban Stefan, Dalberg Eva, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2020--SE)
Nyckelord Undervattensakustik, inversion, transmissionsförlust, matched-field, underwater acoustics, inversion, transmission loss, matched-field
Sammanfattning I denna rapport redovisas geoakustiska inversionsresultat baserade på bredbandiga transmissionsförlustdata i frekvensområdet 0.1-4 kHz. De akustiska mätningarna utfördes i juni 2005 i ett kustnära försöksområde utanför Nynäshamn. Högfrekventa signaler användes för att uppskatta tjockleken av ett mjukt ytsediment med lägre ljudhastighet än den i vattnet. Inversionen visade på variationer i tjocklek av storleksordningen 0-10 m i både avstånd och riktning. Bottenparametrar för ett underlagrat sediment bestämdes med inversion av lågfrekventa data. Också detta sediment uppvisade varierande egenskaper längs de olika mätlöporna. I inversionsmetoden söker man bottenparametrar som ger en bästa anpassning mellan uppmätta och simulerade ljudfält (matched-field tekniken). Två ljudutbredningsmodeller, en baserad på strålgång och den andra på den paraboliska vågekvationen, användes. Jämförelser mellan detta experiment och ett tidigare inversionsförsök med reflektionsdata från samma mätplats presenteras med avseende på resultat och deras betydelse för operationella REA tekniker. Riktlinjer för det fortsatta arbetet med inversion baserad på mobila datainsamlingssystem föreslås.
Abstract This report presents results of geoacoustic inversions based on broadband transmission loss data in the frequency range 0.1-4 kHz. The acoustic measurements were made in June 2005 in a coastal water area off Nynäshamn. High frequency signals were used to estimate the thickness of a low-speed surficial sediment layer. The inversion revealed that the thickness varied of the order 0-10 m both by range and azimuth. The bottom parameters of an underlying sediment were determined by inversion of low frequency data. Also this sediment showed varying characteristics along different measurement tracks. In the inversion, bottom parameters are searched that give a best fit of measured and simulated sound fields (the matched-field technique). Two sound propagation models, one based on ray tracing and the other one on the parabolic wave equation, were used. Comparisons between this experiment and a previous inversion study of reflection loss data from the same site are presented with respect to inversion results and their importance to operational rapid environment assessment (REA). Guidelines for future work on inversion techniques based on mobile data acquisition systems are proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182