Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av klotter vid strykande infall.

Simulering av klotter vid strykande infall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2027--SE)
Nyckelord Weibull, Rice, klotterfördelningar, K-fördelning, radarmålarea, rcs, klotter, clutter distributions, K-distribution, radar cross section
Sammanfattning Ett program för beräkning av bistatisk mikrovågsspridning mot markytor som uppvisar gaussisk höjdstatistik har utvecklats. Programmet kan användas som underlag vid modellering av exempelvis mål-mark interaktion, utveckling av teoretiska bistatiska klottermodeller samt reducering av klotter vid måligenkänning. Monostatiska beräkningar har gjorts vid strykande infall vid 5 GHz och för olika avståndsupplösning på ytor med gaussisk korrelationsfunktion. Resultaten visar att weibulliknande klottersannolikhetsfördelningar erhållits. I rapporten presenteras dessutom ett antal vanligt förekommande teoretiska klottermodeller.
Abstract A program for bistatic calculations of microwave scattering from surfaces showing Gaussian height statistics has been developed. The program can be used as basis for modeling of target-ground interaction, development of theoretical bistatic ground clutter models and reduction of clutter in target recognition. Monostatic calculations have been made at low angle incidence at 5 GHz and for diffrent resolutions on surfaces with Gaussian correlation function. The results show Weibull shaped clutter functions. A number of common theoretical clutter models are presented as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182