Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationskrig i cyberrymden. Elektronisk och digital krigföring i en breddad hotbild.

Informationskrig i cyberrymden. Elektronisk och digital krigföring i en breddad hotbild. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Heickerö Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2028--SE)
Nyckelord Informationskrigföring, NBF, cyberrymd, cyberterrorism, telekrigföring, datoroperationer, CNO, informationsarena, kognitiv domän, EBO, informationsoperationer, störning, avlyssning, vilseledning, information warfare, NCW, cyberspace, cyber terrorism, Electronic Warfare (EW), Computer Network Operations (CNO), information arena, cognitive domain, EBO, information operations, jamming, monitoring, deception
Sammanfattning Transformeringen mot ett nätverkcentriskt försvar innebär att det blir allt viktigare att förstå förutsättningarna för hur bedriva krigföring i den digitala miljön på informationsarenan och kognitiva domänen. För att höja kapaciteten och förmågan är det av stor vikt att FM tar fram användbara teorier, metoder och strategier som möjliggör hantering av nya typer av elektroniska och digitala hot mot information och informationssystem likväl som mot vital infrastruktur, nätverk, plattformar och sensorer. Syftet med studien är att utveckla teorier och metoder för modern krigföring och dess effekter på informationsarenan och kognitiva domänen som ligger i linje med den nätverkcentriska förändringen. I rapporten diskuteras en rad olika termer såsom cyberkrigföring och cyberterrorism, telekrigföring och datoroperationer såväl som den konvergens som sker mellan telekrig och CNO med behov av skapa en gemensam förmåga inom ramen för informationsoperationer. I arbetet med att beskriva effekter av störning, avlyssning och vilseledning används flera metoder såsom effekt-matris, aktör-mål-effektkedja respektive kombinatorik. Metoderna är beskrivna i form av fem typsituationer för olika slag av hot och sårbarheter mot såväl civila som militära system.
Abstract Knowledge of war fighting in the digital battlefield is becoming more important due to the introduction of network centric warfare concepts. The key to success in cyberspace is to understand the prerequisites for conducting operations in the information arena and cognitive domain. Hence, for the Swedish Armed Forces (SAF), it is vital to develop useful theories, methods and strategies that give the ability to deal with new types of electronic and digital threats against information and information system as well vital infrastructure, networks, platforms and sensors. The purpose of this study is to develop theories and methods for modern warfare and its effects within the information arena and cognitive domain respectively, in line with the transformation to the network centric warfare concept. In the report different terms are discussed such as cyber warfare, hacking and cyber terrorism, electronic warfare and computer operations and the convergence between EW and CNO capabilities into a joint information operation tool. In order to describe effects from jamming, monitoring and deception methods built on effect matrix, actor-object-effect chains as well as combinatorics are used shown in five different case studies. The case studies discuss threats and vulnerabilities for both civilian and military systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182