Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie.

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pelo Johan, Ohlson Kjell, Fredriksson Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2032--SE)
Nyckelord modellering, simulering, paradigmer, programvara, projekt, process, ingenjörskonst, ekonomi, värde, modeling, simulation, paradigms, software, project, process, engineering, economy, economics, value
Sammanfattning Att välja mellan olika alternativ för utformning av simuleringsmodeller är ofta inte bara en fråga om att jämföra kostnader, då de olika alternativen i slutändan uppnår olika syften. Målsättningen med detta arbete har varit att belysa kopplingen mellan utformning, kostnader samt den nytta utveckling och användning av simuleringsmodellen förväntas generera. De medel som står till buds för att reducera risker vid utveckling av programvara är tillgång till rätt kompetens, samt att tillämpa ändamålsenliga arbetsprocesser och teknologier. Dessa faktorer spelar också en avgörande roll för hur effektivt arbetet kan genomföras, och även för kvaliteten på den resulterande produkten. För utveckling av simuleringsmodeller spelar dessutom VV&A en avgörande roll. Bedömning av strategiska investeringar som inte förväntas ge en direkt avkastning är mycket komplexa beslutssituationer. Satsningar på M&S är inte sällan av den karaktären. Det faktum att investeringar behöver göras av Försvarsmakten innebär också att den strategiska nyttan inte kan vägas mot ett finansiellt resultat, utan endast mot en förväntad försvarsförmåga, som dessutom kan vara svår att härleda till investeringen. De teorier som framförts inom området Value Based Software Engineering har en viss potential att kunna bemästra den beskrivna problematiken. I rapporten ges också några konkreta förslag på inriktning av fortsatt forskningsverksamhet.
Abstract Choosing between different alternatives when designing simulations and models often becomes more than a comparison between costs, hence the alternatives attains different purposes. The objectives of this work has been to elucidate the connections between design characteristics, costs and the expected benefits from the development and use of the simulation model. The means available for reducing risks associated with development of software are access to adequate competence, practice of appropriate processes and technologies. These factors also have a significant impact on work effectiveness and quality for the resulting product. In addition to development of simulation models, VV&A plays a significant role. Assessment of strategic investments that are not expected to give a tangible pay off, are very complex decision problems. Investments in M&S are not rarely such problems. The fact that decisions are to be made by the Armed Forces supplements that the expected strategic benefit cannot be compared to a financial result, but only against a defense ability, that may be vaguely related to the investment itself. The theories proposed within the area of Value Based Software Engineering have a potential to master the problems involved. Within the report a few concrete proposals are given on how to focus continued research activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182