Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behovs- och kravanalys avseende tekniskt beslutsstöd för operationer i urban terräng.

Behovs- och kravanalys avseende tekniskt beslutsstöd för operationer i urban terräng. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hallberg Niklas, Ölvander Christina, Törne Anders
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2037--SE)
Nyckelord behovsanalys, kravanalys, användningsfall, tekniskt beslutsstöd, urban terräng, needs analysis, requirements analysis, use cases, technical decision support, urban terrain
Sammanfattning Vikten av att basera systemutveckling på gedigen behovs- och kravanalys kan ej underskattas. Risken är i annat fall överhängande att det utvecklade systemet inte kommer att motsvara förväntningar och faktiska behov. Projektet TEBE, akronym för tekniskt beslutstöd syftar till att, utgående från användarnas behov, studera vilken funktionalitet som bör ingå i Försvarsmaktens tekniska beslutstöd avsett för militära operationer i urban terräng (MOUT). Det specifika syftet med studien som beskrivs i denna rapport är att sammanställa de behov av och krav på tekniska beslutstöd avsedda för militära operationer i urban terräng som identifierats under första året av projektet TEBE. Studiens genomförande baserades på sju steg; (1) Insamling av data, (2) Identifiering av utsagor, (3) Identifiering av behov, (4) Analys och strukturering av behov, (5) Prioritering av behov, (6) Framtagande av användningsfall och specificering av krav, och (7) Strukturering av krav. Ur dokumentation framtagna inom TEBE-projektet föregående år, identifierades 80 utsagor som relevanta för fortsatt analys. Utifrån dessa utsagor identifierades 97 behov. Baserat på prioriteringen av dessa behov utvecklades 22 användningsfall, ur vilka 99 funktionella respektive 81 icke-funktionella krav identifierades. Resultatet från arbetet avses att ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet TEBE.
Abstract The importance of basing systems development on a solid needs and requirements analysis cannot be underestimated. In other case, the risk is immediate that the developed systems will not correspond to the expectations and actual needs. The TEBE project, an acronym for "Technical decision support" aims at, based on the user needs, exploring what functionality should be included in the Swedish Armed Forces technical decision support intended for military operations in urban terrain. The specific objective of the study described in this report is to compile the needs of and the requirements on the technical decision support for military operations in urban terrain identified during the first year of the TEBE project. The study was implemented in seven steps; (1) Data collection, (2) Identification of statements, (3) Identification of needs, (4) Analysis and structuring of needs, (5) Prioritization of needs, (6) Development of use cases and specification of requirements, and (7) Structuring of requirements. There were 80 statements identified as relevant for further needs analysis. Based on these statements, 97 needs were identified. After the prioritization of these needs, 22 use cases were developed, and from which 99 functional respective 81 non-functional requirements were identified. The result of the study is intended as a foundation for the continued work in TEBE project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182