Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interoperabilitets- och metodstudie i en operativ stridsledningscentral.

Interoperabilitets- och metodstudie i en operativ stridsledningscentral. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rencrantz Carin, Lindoff Jenny, Svensson Erland, Norlander Arne, Berggren Peter
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2040--SE)
Nyckelord interoperabilitet, värderingsmetodik, prestation, StriC, interoperability, methodology, performance, CAOC and CRC
Sammanfattning I denna rapport presenteras två studier som genomförts vid StriC i Uppsala. Den första studien utgjorde en pilotstudie som syftade till att testa och utveckla metodik. Erfarenheterna från pilotstudien utgjorde grund för huvudstudien vilken syftade till att studera olika aspekter av interoperabilitet samt att pröva värderingsmetodik. Deltagarna var officerare från flygvapnet uppdelade i två staber, CRC och CAOC. De arbetade i ett fiktivt scenario i en operativ miljö för att lösa en eskalerande konflikt. Förutom de svenskadeltagarna medverkade även representanter från Nederländerna och Kanada. Datainsamling skedde kvasidynamiskt med hjälp av handdatorer (PDA:er) och pulsmätning under spelets gång, samt via observationsprotokoll och digitala enkäter efter varje genomförande. Resultaten visar att genomförd datainsamling kunde fånga dynamiken och komplexiten i scenariot. Genom datareduktion och modellering av operatörerna var det möjligt att beskriva hur deras beteende och prestation förändras under spelets gång. Vad det gäller interoperabilitet finns det aspekter som måste beaktas för att enheterna ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. Bland annat är det viktigt attse över de flaskhalsar som uppstår i organisationen. Slutsatserna av dessa studier är synnerligen relevanta för alla deltagande nationers omstruktureringsarbete vid utveckling av ledningskoncept och värderingsmetodik för operationer i en nätverksbaserad insatsmiljö.
Abstract This paper presents two studies that were executed in StriC, Uppsala. The first study was a pilot study which aimed to test and develop methodology. The second study built upon lessons learned from the pilot study and focused on further developing the methodology as well as focusing on aspects related to interoperability. The participants were officers from the Swedish Air Force working in a peace support operation scenario in an operational setting. They operated in two different staffs i.e. CRC and CAOC. Representatives from the Netherlands and Canada also participated in the study. Data was collected kvasidynamically during the scenario by means of Personal Digital Assistants (PDA) questionnaires andheart rate measurement. Data was also collected through digital questionnaires after each scenario as wellas by the means of observation protocols. The results show that the method successfully captured the dynamics and complexity of the scenario. By means of data reduction and modeling it was possible to show how operators´ performances change over time. In terms of interoperability some aspects has to be considered it is for example important to note the bottle necks that arises in the organization. The conclusions of the studies are highly relevant for all participating nations restructuring and developing of command and control and methodology for operations in a network centric warfare.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182