Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot. Slutrapport beslutsstöd vid internationella operationer.

Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot. Slutrapport beslutsstöd vid internationella operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Malm Michael, Neider Göran
Ort: Stockholm/Linköping, FOI
Sidor: 65
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2041--SE)
Nyckelord Beslutsstöd, indikatorer, fallbaserat lärande, folkmassor, kollektivt beteende, MOOTW, decision support, indicators, crowd, collective behaviour, CBR, Case-Based Reasoning, MOOTW, Military Operations Other Than War
Sammanfattning Rapporten sammanfattar ett av FOI initierat projekt med syfte att utveckla förmågan att förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende. Förutsägelsen koncentreras på att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc, som föregår en händelse eller händelseutveckling med kollektivt agerande. Projektet har dels studerat indikatorer och metodik att finna och kategorisera sådana, dels föreslagit arbetsmetodik och datorstöd som främst är tänkt att nyttjas av underrättelsefunktionen i fält vid inter-nationella uppdrag av fredsbevarande eller fredsframtvingande typ. Huvudidén är att insamla och återanvända relevanta erfarenheter och syftet är att öka kunskapen om varningssignaler, indikatorer och händelsers påverkan på förlopp. Arbetsmetoden utgår från s k fallbaserat lärande som bygger på analogier för igenkänning av olika handlingsalternativ. Principen är att tidigt lagra fältmässiga erfarenheter från förspelet till upplopp och andra för insatsstyrkan hotande förlopp som beror av kollektivt beteende. Genom att i en ny situation kunna återfinna liknande erfarenheter och studera dessa skall beslutsfattaren få stöd att bedöma troliga och allvarliga hot och därmed få tid att agera förebyggande.
Abstract This report is a summary of a project initiated at FOI, aiming at an increased ability to predict threats caused by collective human behaviour (e.g. riots). Predictions are focused upon early identification and interpretation of those signs, signals, behaviours etc. that precede an event or a chain of events caused by collective actions. The project has been studying various ways to find and categorize threat indicator signs, as well as suggesting methodology and computer supported methods to be used mainly by military intelligence units in the field, on international peace-keeping or peace-enforcement type missions. The basic idea is to collect and reuse relevant experiences from earlier missions, and increase the know-how about warning indicators and relevance of events to course of events. The method used is based on so called Case Based Reasoning, building upon analogies for recognition of various alternatives of action. The principle is to store field experiences from preludes of actual riots and other such events menacing to a deployment force. When faced with a new situation, it is hoped that the decision maker, by retrieving and studying similar events from the past, will be helped in assessing serious threats, thereby buying time for preemptive actions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182