Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A human-factors perspective on simulator fidelity assessement.

A human-factors perspective on simulator fidelity assessement. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nählinder Staffan
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2047--SE)
Nyckelord simulator, träningseffekt, psykofysiolog, fidelity, transfer of training, psychophysiology
Sammanfattning Denna rapport beskriver ett försök som genomfördes tillsammans med Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet. Rapporten har två syften: (1) jämföra två olika system för att mäta psykofysiologiska data med avseende på deras användbarhet att bedöma mental arbetsbelastning i simulerad och verklig flygning. (2) Undersöka likheter och skillnader i psykofysiologisk reaktion och subjektiva skattningar av mental arbetsbelastning mellan simulerad och verklig flygning. Nio piloter flög samma flygövning först i simulator och någon eller några dagar senare i verklig flygning. Simulatorn saknade visuellt system och hade heller inget rörelsesystem. Resultaten visar att de två mätsystemen hade en stor grad av överensstämmelse. Resultaten visar också att studenterna hade liknande reaktioner i simulatorn som de hade i verklig flygning. Detta stämde för de flesta flygfaserna men i vissa faser fanns en skillnad i reaktion. Dessa skillnader tros bero på skillnader i hur flygningarna gick till i simulatorn jämfört med i verkligheten. Avsaknaden av visuellt system i simulatorn tros också ha påverkat resultaten vid landningsfasen. Resultaten är viktiga för validering av simulatorn, men framförallt är resultaten en validering av metoden för att mäta användbarhet av en simulator från ett human-factors perspektiv.
Abstract The present report describes a study performed together with the Lund University School of Aviation. The report has two specific purposes: (1) compare two different recording devices for psychophysiological data with respect for their usefulness in assessing pilot mental workload in simulated and real flight. (2) Study the similarities and differences between in both psychophysiological data and subjective ratings of mental workload between simulated and real flight. Nine student pilots flew the same exercise first in a simulator and one or two days later in real flight. The simulator had no display of the outside world and no motion. The results show that the two different psychophysiological recording devices have a very high degree of correspondance. The results also indicate that the student pilots have similar reactions in the simulator as they do in real flight. This was true for most flight phases; however, on some occations the reactions were quite different. These differences are attributed to differences in the way the exercise was performed in the simulator and in real flight. The lack of visual system in the simulator seemed to have an effect on the final landing phase. The results validate the use of the simulator, but more importantly, the results validate the method for a human-factors validation of a simulator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182