Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

UAV ESM Förstudie - Slutrapport.

UAV ESM Förstudie - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Falk Johan, Edefur Henrik, Erickson Roland, Henriksson Daniel, Torlund Per-Åke
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2054--SE)
Nyckelord UAV, ESM, signalspaning, positionering, pejling, internationella uppdrag, telekrig, positioning, direction finding, electronic warfare, direction-finding, international missions, electronic warfare
Sammanfattning I ett uppdrag inom ramen för försvarsmaktens FoT-beställning fick FOI uppdraget att i en förstudie studera aspekter rörande hur ett UAV-baserat signalspaningssystem bör utformas. Arbetet har dels redovisats i seminarieform och dels i form av denna rapport. Inledningsvis innehåller rapporten en introduktion samt några förkortningar och definitioner. Dessutom beskrivs övergripande det behov som försvarsmakten indikerat. Större delen av rapporten fokuserar på tekniska och taktiska aspekter kring UAV-baserad signalspaning. I kapitel 5 beskrivs vilka grundläggande funktioner som en ESM-system kan ha. Kapitel 6 redovisar de stora och viktiga tekniska utmaningar som finns för att kunna realisera ett UAV-baserat ESM system. I kapitel 7 redovisas några systemexempel. Dessa system används sedan i kapitel 8 där de taktiska möjligheterna genomlyses med hjälp av ett scenario och ett antal tillhörande typsituationer. Kapitel 9 fokuserar på plattformsaspekter och redovisar ett antal exempel på plattformar med varierande flygprincip. Mervärde av UAV-baserad ESM berörs i kapitel 10. Avslutningsvis återfinns några förslag på fortsatt arbete inom området.
Abstract In a project initiated by the Swedish Armed Forces the Swedish Defence Research Agency have studied aspects concerning UAV-based ESM. The study has been presented in a seminar and in this final report. This report contains an introduction with definitions and abbreviations used in the report. The demands indicated from the Swedish Armed Forces are presented in Chapter 4. The major part of the report focuses on technical and tactical aspects on UAV-based ESM. In Chapter 5 the elementary functions of an ESM-system are described. Chapter 6 contains the big and important technical challenges when realising a UAV-based ESM system. In Chapter 7 some examples of ESM-systems for UAVs are presented. These examples are used in Chapter 8 where the tactical possibilities are commented. Chapter 9 focuses on different UAV platforms. The gain of using UAV-based ESM compared to land based ESM is presented in Chapter 10. As a conclusion, the report gives some suggestions of future work in this area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182