Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cross-layer design i kommunikationssystem - en översikt.

Cross-layer design i kommunikationssystem - en översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tullberg Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2069--SE)
Nyckelord cross-layer design, lageröverskridande design, kommunikation, forskningsområden, communication, research areas
Sammanfattning De senaste åren har cross-layer design (lageröverskridande design) rönt starkt intresse inom kommunikationsforskningen. Vid cross-layer design genomför man samtidig optimering av funktioner i flera lager i en referensmodell med avseende på en systemkritisk dimensionerande resurs, t ex nätkapaciteten eller batterilivs-längden. Rätt använt kan cross-layer design leda till stora prestandavinster medan felaktig användning kan medföra en oavsiktlig begränsning i modulariteten. Rapporten behandlar olika aspekter av cross-layer design och dess inverkan på effektiva kommunikationssystem. I rapporten inventeras pågående forskning om cross-layer design för kommunikationssystem. Vi diskuterar definitioner och olika tolkningar av cross-layer design. Vi föreslår en definition enligt följande: Cross-layer design är när man avviker från en specifik referensmodell, genom extra informationsflöde eller på annat sätt, i syfte att optimera prestanda med hänsyn till en specificerad kritisk resurs för ett väl avgränsat system. Vi konstaterar även att det behövs en ny radioreferensmodell som tar hänsyn till utbredningsegenskaper och behov av flexibilitet i radionära signalbehandling men ändå ger tillräcklig struktur för modularitet. Slutligen ger vi exempel på områden där cross-layer design är av intresse för militär kommunikation och pekar på nya möjligheter inom taktiska radionät och sensornät.
Abstract Recently, cross-layer design has received significant interest in the communications research community. In cross-layer design, functions in several layers of a reference model are optimized simultaneously with respect to a critical dimensioning system resource, e.g. network capacity or battery life-time. Properly used, cross-layer design can give significant performance gains, while incorrectly used; it can lead to an unintentional reduction in modularity. We treat different aspects of cross-layer design and its impact on design of efficient communication systems. We report ongoing research efforts in cross-layer design, and discuss different definitions and interpretations of cross-layer design. We propose a definition of cross-layer design as follows: Cross-layer design is protocol design by deviation from a particular reference model, through extra information flow or in other ways, with the purpose to optimize the performance with respect to a specified critical resource for a well delimited system. A new reference model that considers radio communication properties and the need for flexible radio signal processing while providing sufficient structure to support modularity is needed for wireless communications. Finally, we give examples of areas where cross-layer design is of interest for military communications and point out new possibilities for tactical radio networks and sensor networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182