Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The LORAM airborne radar experiment: Final report.

The LORAM airborne radar experiment: Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulander Lars M H, Blom Martin, Flood Björn, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Gustavssson Anders, Haapalahti Gustav, Jonsson Tommy, Lundberg Mikael, Murdin Daniel, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2077--SE)
Nyckelord LORAM, LORA, CARABAS, RAMSES, SAR, markmål, detektion, förändringdetektion, prestanda, ground targets, detection, change detection, performance
Sammanfattning LORAM är ett flygradarexperiment som har utförts gemensamt av FOI och ONERA. Målsättningen är att utvärdera prestanda avseende detektion av stillastående och rörliga markfordon dolda under skogs maskering. FOI deltog med CARABAS-II och LORA på frekvensbanden 20-86 MHz respektive 224-514 MHz, medan ONERA deltog med RAMSES på P-, L- och X-bandet. Huvudexperimentet (LORAM 2004) genomfördes under september och oktober 2004, men ytterligare flygprov genomfördes med LORA (LORAM 2005) eftersom LORA-data från 2004 gav dåligt signal-brusförhållande. LORA-data från 2005, däremot, gav förväntad brusnivå. Bildkvalitén blev även tillräcklig för att detektera människor i vissa fall och mätningar av motsvarande radartvärsnitt redovisas i rapporten. Rapporten fokuserar på att analysera LORA-data från LORAM 2005 och att jämföra prestanda för förändringsdetektion med CARABAS-II från 2004 och LORA från 2005 över jämförbara fordonsuppställningar. Den huvudsakliga slutsatsen är att den överlag bästa detektionsprestandan erhålls med CARABAS-II för den brantaste infallsvinkeln om 58°. LORA gav ungefär två tiopotenser fler falsklarm för samma detektionssannolikhet. Detektionsprestandan med både CARABAS-II och LORA försämrades för större infallsvinklar men LORA gav det bästa resultatet för den största infallsvinkeln om 75°. Framtida forskning för att förbättra detektionsprestanda föreslås också i rapporten, t.ex. genom att öka aperturvinkeln. Exempel på CARABAS-II bilder genererade med 360° I aperturvinkel visas i rapporten.
Abstract LORAM is an airborne radar experiment performed jointly by FOI and ONERA with the objective of evaluating performance of detecting stationary and moving ground vehicles in forest concealment. FOI participated with CARABAS-II and LORA in the bands 20-86 MHz and 224-514 MHz, respectively, and ONERA participated with RAMSES in P-, L- and X-band. The main experiment (LORAM 2004) was conducted in September and October 2004, but a second experiment (LORAM 2005) was added since LORA data in 2004 showed poor signal-to-noise ratio. The LORA data from 2005, however, gave expected noise levels. The image quality achieved allowed also humans to be detected under certain circumstances and RCS measurements made are given in the report. The report focuses on analyzing LORA data collected during LORAM 2005 as well as comparing change detection performance using CARABAS-II in 2004 and LORA in 2005 over comparable ground deployments. The main conclusion from the comparison is that the overall best detection performance was obtained by CARABAS-II at the steepest incidence angle of 58°. LORA gave about two orders of magnitude (100 times) more false alarms for the same detection probability. For higher incidence angles, both CARABAS-II and LORA performance degraded but LORA gave the best detection performance at the highest incidence angle of 75°. Suggested future work for improving detection performance is also given, e.g. by increasing the aperture angle. Examples of processing CARABAS-II images to a 360° aperture angle are given in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182