Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modelling of heat transfer in computational fluid dynamics.

Modelling of heat transfer in computational fluid dynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bodin Olle
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2079--SE)
Nyckelord Beräkningsaerodynamik, infallande jet, värmelast på vägg, turbulent strömning, algebraisk skalärfluxmodellering, computational fluid dynamics, impinging jet, wall heat flux, turbulent flow, algebraic scalar flux model
Sammanfattning Detta examensarbete behandlar strömningsmekaniska beräkningar (CFD) med avancerad modellering av värmetransport i turbulent strömning. Så kallad Explicit Algebraic Scalar Flux Modelling (EASFM) behandlas med, i förhållande till tidigare försök, förenklade modeller. Modellerna saknar alla former av väggdistansberoende, något som funnits i tidigare försök med denna typ av modellering. Resultaten med den modifierade EASFM-modellen verifierades med beräkningar av fullt utvecklad turbulent kanalströmning med värmetransport. Ett av de ursprungliga målen med examensarbetet, att implementera en EASFM-modell i FOI´s forskningskod (EDGE), kunde inte nås på grund av problem med numerisk stabilitet. Rapporten behandlar en analys av dessa problem och föreslår en lösning. Den numeriska noggrannheten hos EDGE vid analys av värmetransport, då mer standardmässiga modeller för värmetransport användes, utvärderades i ett fall av fullt utbildad turbulent kanalströmning. EDGE befanns vara relativt inexakt för kombinationen konstant väggtemperatur och låga Mach-tal vid analys av friktionen och värmeövergången vid väggarna i detta fall. Jämförelser mellan de två beräkningsprogrammen Fluent och EDGE samt mellan flera turbulensmodeller gjordes med hjälp av en plan jet där referensdata fanns i form av en DNS. Kända skillnader i modellernas beteende kunde observeras och även här var forskningskodens känslighet för låga Mach-tal tydlig medans Fluent bättre överensstämde med DNS-resultaten.
Abstract The scope of this thesis is to introduce advanced modelling of heat flux in turbulent flows into CFD. Explicit algebraic scalar flux modelling (EASFM) is considered and previous models are simplified in order to avoid near-wall damping functions and wall distance dependencies. The modification was verified by computations of fully developed channel flow with heat transfer. One of the original goals, to implement a EASFM into the research code of FOI (EDGE), could not be reached and the reason for this was related to numerical stability. The attempted implementation was analyzed, and a method to overcome the problems was proposed. The capability of the EDGE CFD code concerning numerical accuracy in the prediction of heat transfer using more standard heat flux models was assessed for fully developed turbulent channel flow. The code was found o be rather inaccurate for the combination of isothermal walls and low Mach number with regard to prediction of skin friction and wall heat flux. A comparison of several turbulence models as well as the two CFD solvers EDGE and Fluent was carried out using a plane impinging jet case with DNS data used for reference. Known model differences was confirmed and the low Mach number sensitivity of EDGE was also obvious here while Fluent better agreed with DNS data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182