Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Navigeringssystem för markfordon, Etapp 2.

Navigeringssystem för markfordon, Etapp 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömbäck Peter, Boberg Bengt, Wirkander Sven-Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2082--SE)
Nyckelord Markfordon, navigering, estimering, Kalmanfilter, sensorfusion, GPS, tröghetsnavigering, kompass, MEMS-IMU, ground vehicle, navigation, estimation, Kalman filter, sensorfusion, GPS, INS, compass, MEMS-IMU
Sammanfattning I rapporten beskrivs en studie som behandlar navigeringssystem för markfordon. Här undersöks framför allt hur tre olika grundtyper av navigeringssystem klarar av GPS-bortfall, med fokus på kompass och hjulenkodrar (odometer) som stöttande sensorer. Navigeringssystemens användningsområde är tänkt att vara lätta fordon vilket medför att systemet måste vara relativt billigt. Inledningsvis beskrivs navigeringssystem för markfordon och därefter ges en övergripande praktisk beskrivning av sensorfusion med Kalmanfilter. Därefter redovisas tre olika GPS baserade navigeringssystem som utvecklats och implementerats inom denna studie. De baseras på olika systemmodeller och använder olika kombinationer av sensorer. Robustheten hos navigeringssystemen prövas genom olika sensorfel i Monte Carlo-simuleringar med resultat i tabellform. De jämförelser som är möjliga att göra mellan navigeringssystemen är framför allt relativa och av principiell karaktär men fullt tillräckliga för att identifiera potentiella brister hos verkliga system av de olika typerna. I denna rapport redovisas endast en liten delmängd av det underlag som genererats. Slutligen ges förslag på vad som kan göras i en fortsatt studie inom navigeringssystem för markfordon.
Abstract The report describes a study on navigation systems for ground vehicles. Primarily, the robustness of three different basic types of navigation systems being aided by compass and wheel encoder, has been investigated for the case of total GPS-outage. The main application for the navigation systems has been light vehicles. Therefore the system has to be relatively cheap. Initially navigation systems for ground vehicles are described followed by a general practical description of sensor fusion using Kalman filter. Then three different GPS-based navigation systems, developed and implemented within this study, are described. They are based on different system models and use different sets of sensors. The robustness of the navigation systems is tested by addition of different sensor errors in Monte Carlo simulations with results given in tables. The comparison between the navigation systems that are feasible are mainly relative and of a general character. In this report only a small part of the total material generated is presented. Finally suggestions are given regarding what can be done in a continued investigation within navigation systems for ground vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182