Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nya marknader för värmereflekterande material.

Nya marknader för värmereflekterande material. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Forsberg Magnus, Kinnander Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 121
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2096--SE)
Nyckelord marknad, civil, färg, värme, temperatur, strålning, market, paint, temperature, radiation
Sammanfattning Detta examensarbete är utfört vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Linköping under sommaren och hösten år 2006. Studien undersöker vilket intresse och vilka möjligheter som finns på en civil marknad för nya forskningsresultat. Bakgrunden till studien låg i att försvarsnedskärningar har minskat de inkomster för forskningsprojekt som FOI får från försvarsmakten. För att balansera den förlusten strävar FOI efter att öka sina intäkter från andra inkomstkällor, främst då civila marknader. Ett forskningsprojekt valdes ut för att undersöka om det skulle gå att utnyttja resultatet från forskningen i produkter på en civil marknad. Projektet består i forskning om lågemissiva material och denna marknadsundersökning är ett steg i att försöka vidareutveckla resultatet från forskningen med mål att få inkomstkällor på nya marknader. Syftet med själva studien var att beskriva och analysera intresset och möjligheterna på en civil marknad för den här typen av teknik. Där utifrån rekommenderas nästa steg och undersökningen har fastställt att det mest intressanta tillämpningsområdet är inom färgtillverkning. Studien rekommenderar också FOI att ta vidare kontakt med företaget CCS som bland annat tillverkar solskyddsmedel. Bland tillverkare av funktionskläder rekommenderar studien att det tyska företaget TFL ska kontaktas, då de tillverkar en snarlik produkt som eventuellt kan förbättras. Dessutom rekommenderas kontakt med den svenska textiltillverkaren FOV. Studien konstaterar att olika tillämpningar på glasrutor är högintressant men är ett område med väldigt hård konkurrens, speciellt från lösningar med samma teknik. Om vissa tekniska krav kan uppfyllas bedöms dock tillämpningen för glasrutor som mycket intressant.
Abstract This final report was written at the Swedish Defence Research Agency, FOI, in Linköping during the summer and fall of year 2006. The study researches the interest and possibilities that exist on civil markets for new research results. The reason behind the study is that cut downs in defence spending has decreased the income that FOI gets from research projects for the Swedish defence. To balance this loss FOI strives to increase their incomes from other sources, primarily civil markets. A research project was chosen to determine if it is possible to use the result from the project in products on a civil market. The project concerns research of low emissive material and this study is a step in the attempts to develop the results from the research further with the aim to get sources of income on new markets. The aim of the study was to describe and analyse the interest and the possibilities that exist on a civil market for this technology. On that basis the next step is recommended and the study has found that the most interesting area of usage at the moment is in paint manufacturing. The study also recommends that FOI makes contact with the company CCS that amongst other things produces sun block products. For manufacturers of clothes the study recommends that the German company TFL ought to be contacted, since they manufacture a product with similar qualities that might be improved. Contact with the Swedish clothes manufacturer FOV should also be made. The study points out that the usage of this technology on glass windows is highly interesting but is an area with severe competition, especially since the competition comes from solutions using the same technology. If certain technical demands might be met the application will be judged as highly interesting.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182