Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investeringskalkylerad osäkerhet.

Investeringskalkylerad osäkerhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2103--SE)
Nyckelord Nuvärdekalkylering, osäkerhet, net present value, uncertainty
Sammanfattning Investeringar i försvarsmateriel kännetecknas av att de är stora, irreversibla och osäkra. Riskerna för felinvesteringar är stora. Genom att senarelägga en investering kan dess osäkerhet reduceras. Under denna tid kan ny kunskap fås som reducerar osäkerheterna. Och därmed riskerna för att göra fel. Syftet med detta projekt är att utveckla en investeringskalkyl med vars hjälp värdet av en senareläggning kan beräknas. Som ett första steg har en fallstudie gjort i vilken värdet har beräknats för att senarelägga en anskaffning av ingenjörsbandvagnar. Resultatet av fallstudien visar att nuvärdeskalkyler kan användas. Det värde som beräknas bör emellertid modifieras med förlorad förmåga, samarbetsstrategier, marknadens storlek och antal leverantörer.
Abstract The procurement of defence equipment is expensive, irreversible and uncertain. Thus, there are risks for dysfunctional investements. By postponing un investment these risks can be reduced. The logic is that during this period new information, which reduces the risks, can be obtained. This project aims at developing a method to calculate the value of postponing an investment. As a first step in this direction the project has focussed on the procurement of combat vehicles. The technique of "net present value" has been used to calculate the benefit of postponing the procurement. However, the calculated benefit has to be modified by reduced defence capability, co-operative strategies, the demand and the number of producers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182