Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan i princip och praktik.

Civil-militär samverkan i princip och praktik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Claes, Lagerström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2104--SE)
Nyckelord multinationella operationer, fredsfrämjande, civil-militär, koncept, PRT, Afghanistan, multinational operation, peace support operation, civil-military
Sammanfattning Multinationella fredsfrämjande operationer har kommit att karaktäriseras av en ökande integrering av civil och militär verksamhet och organisering. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera denna trend. I rapportens första del studeras konceptutveckling för fredsfrämjande operationer och civil-militär samverkan. I den andra delen studeras fältverksamhet genom ISAF:s fredsfrämjande operation i Afghanistan. Genomgående finns ett svenskt perspektiv i rapporten. De koncept som studeras i rapportens första del visar på en vidgad syn på konflikter och de verktyg som finns till hands för att lösa dem. Samtidigt visar rapportens andra del hur svårt det är att omsätta dessa idéer till praktik. I rapporten ges ett antal rekommendationer för effektivare civil-militär samverkan. Rekommendationerna är i första hand avsedda för Försvarsmakten men kan också vara användbara för andra aktörer inom området.
Abstract There has been an increasing integration of civilian and military actors in multinational peace support operations. The aim of this study is to describe and analyse this trend. In the first part, concepts for peace support operations and civil-military cooperation is studied. The second part is a study of the NATO-led peace support operation in Afghanistan. There is a Swedish perspective throughout the report. The concepts studied in the report show that there now is a more comprehensive approach to conflicts and the tools available to solve them. But as the second part in the report shows, it is still difficult to implement this new approach. A number of recommendations for more efficient civil-military cooperation are made in the report. The recommendations are primarily intended for the Swedish Armed Forces but might also be interesting for other actors working with peace and security.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182