Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mission Essential Competencies: Kompetens - Operativa Krav.

Mission Essential Competencies: Kompetens - Operativa Krav. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Borgvall Jonatan, Castor Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2106--SE)
Nyckelord Mission Essential Competencies, träningsbehovsanalys, TNA, kompetensinventering, kompetensanalys, uppgiftsanalys, arbetsanalys, prestationsvärdering, Mission Essential Competencies, training needs analysis, competence inventory, competence analysis, task analysis, work analysis, performance measurement
Sammanfattning Föreliggande rapport beskriver övergripande en metod för identifiering av glapp mellan utbildning och träning inom ett kompetensområde och de krav som ställs vid operativt utförande av uppgiften eller uppdraget samt sätt att överbrygga identiferade glapp. Den ger alltså möjlighet att inte bara identifiera glapp mellan nuvarande kompetensnivå och de operativa kraven utan även sätt att höja kompetensen för ökad ´mission readiness´ genom modifierad utbildning och träning. Metoden kallas ´Mission Essential Competencies´ (MEC) och har utvecklats och tillämpats av US Air Force Research Laboratory (AFRL) Warfighter Readiness Research Division under de senaste 10 åren. FOI har inom ramen för ett internationellt samarbete med AFRL fått möjlighet att tillämpa metoden i Sverige. Rapporten beskriver metodens ursprung, syfte och upplägg på en övergripande nivå. Vidare presenteras kort den MEC-process som genomförts för JAS39 Gripen. Metodens bedöms som väl utvecklad och avvägd för syftet och den visar en mycket god nyttopotential för tillämpningar inom såväl Försvarsmakten som andra sektorer som räddningstjänst, polis, sjukvård och kärnkraftverk. Utöver identifiering och åtgärd av glapp i träning och utbildning visar metoden även potential inom exempelvis evaluerings- och certifieringsprocesser, prestationsvärdering och uppföljning av prestationsprogress, design av scenarion och övningar.
Abstract The present report provides a high-level description of a method for identifying gaps between education and training of a certain function or role and the operational requirements for task or mission completion together with actions that could bridge identified gaps. Hence, the method Mission Essential Competencies (MEC) not only provides a way of identifying gaps between current competence level and operational requirements but also ways of increasing mission readiness through modified education and training. MEC has been developed and applied by the US Air Force Recearch Laboratory (AFRL) Warfighter Readiness Research Division over the past ten years. Under an international project agreement between FOI and AFRL, FOI has been given the opportunity of applying the method in Sweden. The report describes the driving force behind the method, its purpose and its structure on an overarching level. The first Swedish MEC-process for JAS39 Gripen is also briefly presented. The method is considered to be well defined according to its purpose, and it holds a high potential for the Swedish Armed Forces as well as other sectors such as fire fighters, police, health care, and nuclear power plants. Other than identifying and addressing training gaps, a MEC-process can also have additional effects, for example in evaluation and certification, performance measurement and monitoring of performance progress, and design of scenarios and exercises.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182