Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bredbandiga gruppantenner för små plattformar.

Bredbandiga gruppantenner för små plattformar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gunnarsson Ronny, Martin Torleif, Huss Lars-Gunnar, Leijon Stig, Pettersson Lars, Ouacha Aziz
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2120--SE)
Nyckelord cirkulär gruppantenn, facetterad gruppantenn, bikon, semi-bikon, bowtie, maximum gain metoden, circular antenna array, faceted antenna array, bicone, semi-bicone, bowtie, maximum gain method
Sammanfattning I denna rapport sammanfattas arbete utfört i delprojektet facetterade/cirkulära gruppantenner inom FM-projektet M-Gate. Syftet med arbetet har varit att utveckla kompakta och bredbandiga gruppantenner för små plattformar och/eller mobila enheter. Simuleringsresultat presenteras för tre cirkulära gruppantenner bestående av 2×22 antennelement placerade framför en cylindrisk reflektor. De antennelement som studerats är bikoner, semi-bikoner samt bowtie element. De presenterade resultaten visar att gruppantenner bestående av de tre olika typerna av antennelement har nära identisk prestanda i termer av realiserad antennvinst. Valet av antennelement kan därför göras utgående från, t.ex., tillverkningsaspekter. Eftersom bowtie element kan tillverkas med PCB (Printed Circuit Board) teknologi valdes detta antennelement för vidare studier. Simuleringsresultat presenteras för en facetterad gruppantenn bestående av 2×22 bowtie element. Jämförelse med motsvarande cirkulära gruppantenn visar att de två typerna av gruppantenner har liknande prestanda. Bandbredden för samtliga studerade cirkulära och facetterade gruppantenner är åtminstone 6-15 GHz En plan gruppantenn bestående av 4×4 bowtie element har tillverkats och utvärderats experimentellt genom att mäta S-parametrar (kopplingar). Överensstämmelsen mellan simuleringsresultat ett element i en oändlig gruppantenn och de centrala elementen i den experimentella gruppantennen visas vara god.
Abstract In this report we summarize work performed in the project M-Gate. The aim of the work reported is to develop compact and wide-band antenna arrays for small platforms and/or small mobile units. Simulation results are presented for three circular antenna arrays consisting of 2×22 antenna elements placed in front of a cylindrical reflector. The antenna elements that have been studied are bicone, semi-bicone and bowtie elements. The presented results show that antenna arrays consisting of the three types of antenna elements have nearly identical performance in terms of realized gain. The choice of antenna element can therefore be made from manufacturing aspects. Since the bowtie element can be manufactured using PCB (Printed Circuit Board) technology, we chose the bowtie element for further studies. Simulations have been performed for a faceted antenna array consisting of 2×22 bowtie elements. Comparison with the corresponding circular antenna array shows that the two antenna arrays have similar performance. The bandwidths for the circular and faceted antenna arrays are at least 6-15 GHz A planar antenna array consisting of 4×4 bowtie elements have been manufactured and experimentally evaluated by measuring the S-parameters (couplings). The agreement between simulation results for an element in an infinite array and the centrally situated elements in the experimental antenna array is good.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182