Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrated guidance and control for missiles.

Integrated guidance and control for missiles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berefelt Fredrik, Robinson John W.C., Skoogh Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2132--SE)
Nyckelord Missil, robot, integrerad, styrning, reglering, optimal, suboptimal, SDRE, LQ, missile, integrated, guidance, control, optimal, suboptimal, SDRE, LQ
Sammanfattning För styrda aerodynamiska missiler kan jaktproblemet grovt delas upp i de två fallen stationära och manövrerande mål. I det senare fallet blir manövreringen av missilen en kritisk faktor för att förbättra missilsystemets prestanda. Traditionell delas manövreringen av missilen in i bangenerering (guidance) och följning (control), där den senare funktionen implementeras i autopiloten som får accelerationskommandon från bangenereringssystemet. En sådan uppdelning av funktionerna mellan generering och följning av en flygbana kan motiveras med att dessa två funktioner oftast utförs på olika tidsskalor. I de allra sista ögonblicken av slutfasen av jakten mot ett manövrerande mål är detta emellertid inte längre sant, och distinktionen mellan bangenerering och banföljning suddas ut. Detta gäller speciellt då jakten sker nära gränserna för missilens användningsområde, där hastighets- och manöverövertagen för missilen är som minst. Det föreligger därför ett behov av integrerad bangenerering och följning (IGC), där båda funktionerna utförs och optimeras samtidigt. I föreliggande rapport studerar vi några av problemen runt IGC, vi summerar några av resultaten inom projektet Robotstyrning vid FOI under 2006, och vi föreslår några framtida forskningsinriktningar att följa för implementerbara IGC lösningar.
Abstract For guided aerodynamic missiles, the pursuit problem can roughly be divided into two cases; stationary and maneuvering targets. In the latter case, maneuvering of the missile becomes a critical factor to improving the missile system performance. Traditionally, maneuvering of a missile is divided into guidance and control, where the latter function is implemented in an autopilot which gives the missile the desired response to acceleration commands from the guidance system. Such a division of functions between guidance and control can be motivated by the fact that they for the most part of the missile trajectory evolve on different timescales. In the very last moments in the endgame of a scenario with a maneuvering target this needs no longer be true however, and the distiction between guidance and control gets blurred. This is particularly true when the intercept takes place near the borders of operation for the missile, where the velocity and maneuverability advantage for the missile are low. Thus there is a need for integrated guidance and control (IGC), where these two functions can be implemented and optimized simultaneously. In this report we adress some of the problems of IGC, summarize some of the research results in the FOI Missile Guidance and Control project during 2006, and suggest some future directions to follow for implementable IGC solutions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182