Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i begyggelse - slutrapport.

Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i begyggelse - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Stefan, Axelsson Dan, Gustafsson Magnus, Habberstad Hans, Huss Lars-Gunnar, Jänis Anna, Karlsson Mikael, Kjellgren Jan, Larsson Håkan, Letalick Dietmar, Sume Ain, Örbom Anders
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2138--SE)
Nyckelord se igenom väggen, väggpenetrerande radar, UWB-radar, dopplerradar, transmision, 3D laser, akustiska sensorer, see through wall, wall penetrating radar, UWB-radar, doppler radar, transmission, 3D laser, acoustical sensors
Sammanfattning Föreliggande slutrapport sammanfattar verksamhet och redovisar de intressantaste resultaten inom det treåriga strategiska forskningsprojektet "Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i bebyggelse". Huvudmålet har varit att höja FOIs sensorkompetens rörande korthållssensorer, genom att via experiment klargöra vår förmåga och våra begränsningar i den urbana miljön. Projektet har nyttjat och vidareutvecklat den kompetens och de sensorutrustningar som funnits tillgängliga vid FOI. Högupplösta avbildande radarmätningar av en person stående bakom olika typer av väggar har genomförts, där vinkelupplösningen i närfältet ökades genom att antennerna omfokuserades. 3D-visualisering av personen avslöjade t.o.m. den pistol som var nedstoppad i ena bakfickan. En experimentell kartläggning av transmissionsegenskaper för olika typer av material har utförts. Dessutom har visats att fuktinträngning i materialet ger hög dämpning. FOIs dopplerradar - Miniradar - har utvecklats ytterligare. Konstruktionen har gjorts mer robust och all elektronik har integrerats på ett kretskort. Systemet har rönt stor uppmärksamhet och en produktifiering är nära förestående. Möjligheten att med laser se igenom och avbilda människor genom glesa material har demonstrerats. Experimentellt försök att positionera skymda ljudkällor i urban miljö med akustiska sensorer I nätverk har visat att en positionsbestämning inom ±10 m är möjlig. Sammantaget kan sägas att radarn är en huvudsensor för att detektera och följa olika typer av rörliga mål, med bibehållen funktionalitet i mörker, dimma, damm eller rök. Den är dock sämre lämpad för klassificering och för identifiering. Radarn kompletterar här de optiska systemen och multisensorlösningar är här intressanta. Radarn kan i en tänkt tillämpning svara för detektionen, medan det optiska systemet kan användas för funktioner där dess betydligt bättre bildupplösning utnyttjas. Flera av de resultat som genererats inom projektet står sig väl även vid en internationell jämförelse.
Abstract This final report summarizes the activities and describes the most interesting results in the three-year strategic research project "Technical assessment of new sensor abilities for urban warfare". The main goal has been to increase the sensor competence of the FOI concerning closedistance sensors, by finding out, via experiments, our capacities and limitations in the urban scenario. The project has made use of and further developed the existing competence and sensor equipment available at the FOI. High-resolution imaging radar measurements of a person standing behind various types of walls have been carried out, where the angular resolution in the near-field was increased by refocusing of the antennas. A 3D-visualization of the person even exposed the handgun tucked into one hip-pocket. An experimental survey of the transmission properties of various material types has been conducted. Furthermore, it has been shown that penetration of moisture into the material gives high attenuation. The FOI Doppler radar - the Miniradar - has been developed further. The design has been made more robust and all electronic equipment has been integrated on a printed circuit board. The system has attracted considerable attention, and a productification is close at hand. The possibility to look through and make images of humans through sparse materials has been demonstrated. Experiments have been carried out to localize hidden sound sources in urban surroundings using acoustic sensors in networks. The trials show that an accuracy in position determination within m is possible. As a summary, it can be said that the radar is a main sensor for the detection and tracking of various types of moving targets, with maintained functionality in darkness, fog, dust or smoke. However, it is less suited for classification or identification. In these cases, the radar is a complement to the optical systems, and multi-sensor solutions are interesting here. In a prospective application, the radar can be responsible for the detection, whereas the optical system can be used for functions, where its considerably better image resolution is taken advantage of. Several of the results generated in the project can hold their own in an international comparison.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182