Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nätverksbaserad Modellering och Simulering - Utvärdering.

Nätverksbaserad Modellering och Simulering - Utvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklöf Martin, Ferrara Luigi, Garcia Lozano Marianela, Moradi Farshad, Nordqvist Dan, Persson Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2144--SE)
Nyckelord Distribuerad Simulering, distribuerad resurshantering, CSCW, datorbaserad samverkan, feltolerans, HLA, Web Services, nätverkssäkerhet, GRIDS, distributed simulation, distributed resource management, CSCW, computer based collaboration, fault-tolerance, HLA, web services, network security, GRIDS
Sammanfattning Projektet Nätverksbaserad Modellering och Simulering, NätSim, initierades 2004 på uppdrag av Försvarsmakten. Det övergripande målet för projektet har varit att forska kring, samt utveckla metoder och tekniker för att stödja användande av modellering och simulering (M&S) som en/ett effektiv/t metod/verktyg inom det nätverksbaserade försvaret. I arbetet ligger fokus på områden såsom datorbaserad samverkan för M&S, distribuerade resursbibliotek, säkerhetsarkitekturer för nätverksbaserad M&S (NBMS), distribuerad modellexekvering, samt komponentbaserad M&S. Projektets inriktning under det första året var att designa en tjänstebaserad arkitektur för NBMS. Denna ska användas till lagring, design, utveckling, dokumentation, exekvering och analys av nätverksbaserade simuleringsmodeller, allt under säkra förhållanden. Under 2005 implementerades en prototyp av den föreslagna arkitekturen. Årets arbete handlade om att utveckla ett scenario och typfall för att utvärdera och demonstrera användningen av, relevansen och fördelarna med NBMS och identifierade tjänster. Utvärderingen genomfördes framgångsrikt både ur utvecklar- och användarperspektiv. Denna rapport beskriver arbetet under året, de frågeställningar som har hanterats, samt resultatet av utvärderingen. Dessutom redovisas kvalitetssäkringen av projektets verksamhet, fr a i form av publicering och samverkan med andra forskningsorganisationer.
Abstract Commissioned by the Swedish Armed Forces, the Network-based Modeling and Simulation, NetSim, project was initiated in 2004. The overall goal of the project was to investigate and develop methods and techniques to support utilisation of modelling and simulation (M&S) as an efficient tool/method within the Network Centric Defence. In these activities, focus has been on issues such as computer based collaboration for M&S, distributed resource repositories, security architectures for Network-based Modeling and Simulation, distributed model execution, and component-based M&S. During the first year, the project aimed at designing a service oriented architecture for NBMS. The architecture is meant to be used for the storage, design, documentation, execution and analysis of network based simulation models, all secured activities. During 2005 a prototype of the proposed architecture was developed. The focus of this year´s activities was on developing a scenario in order to evaluate and demonstrate the feasibility and relevance of the architecture and identified services. The evaluation was successfully carried through. This report describes the work, the issues that have been dealt with during the last year, and the results of the evaluation. Furthermore, quality assurance activities, such as conference publications and collaborations with other research organizations are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182