Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller.

Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Ove, Eriksson Gunnar, Holm Peter, Persson Rolf, Thaning Lennart, Schoenberg Pontus von, Waern Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2149--SE)
Nyckelord LBM, ledskikt, turbulens, brytningsindex, aerosoler, meteorologi, bulkmodeller, radar, radio, IR, laser, lidar, atmosfärstransmission, LBM, duct, turbulence, refractive index, aerosols, meteorology, bulk models, radar, radio, laser, lidar, IR transmission
Sammanfattning Projektet ´Verifiering av vågutbredningsmodeller´, finansierat av Försvarsmakten, har genomförts under perioden 2004-2006. Arbetet har genomförts med hjälp av meteorologiska, radio/radar och elektrooptiska sensorer, modeller och metoder, samt genom samarbete med internationella grupper inom EDA projektet "Duct mapping improvement based on atmospheric data fusion for naval purpose". Målsättningen för projektet är att utföra en inledande verifiering av modeller för vågutbredning inom områdena radio/radar samt elektrooptik genom jämförelse med uppmätt vågutbredning över hav, kust och öar. Projektet har studerat modeller och metoder för prediktering av ledskikt samt dess effekt på vågutbredning inom radio/radar-området , specifikt LBM. Vår bedömning är att väderprognosmodellerna inte kommer att kunna ersätta metoder byggda på in situ mätningar (LBM) under en överskådlig framtid. Därför finns det skäl att se över och, baserat på erfarenheter från ´Duct Mapping´-projektet, förbättra delar I LBM. Alternativa metoder för att bestämma refraktionen och därmed förekomsten av ledskikt där radar eller radiosignaler analyseras med inversa metoder har studerats. Metoder av den typen kommer att implementeras på testsystem, inom fortsättningen av det internationella samarbetet, dock utan Svensk medverkan.En optisk metod, med lidar, att bestämma refraktionen föreslogs och testades. De analyserade resultaten från lidarmätningarna av refraktionen visar god överensstämmelse med beräknade värden, speciellt för små vinklar och korta avstånd.
Abstract The project ´Verifiering av vågutbredningsmodeller´, financed by the Swedish Armed Forces, has been carried through during 2004-2006. The work has been using meteorological radar, radio and electro optical sensors, models and methods. The project has participate within an international cooperation through the EDA project "Duct mapping improvement based on atmospheric data fusion for naval purpose". The project has aimed too initiate a verification of propagation models for radio/radar and optical waves through comparison with measurements of wave propagation over sea, coastal and small islands. The project studied models and methods of prediction of ducts and its influence on the wave propagation within the domain of radio/radar, especially the LBM model. The conclusion is that numerical weather forecast models do not replace methods using in situ measurements (as for instance LBM) in the foreseeable future. Therefore there are reasons, out of experiences from ´Duct mapping.´, to improve parts of the LBM system. Alternative methods to determine the modified refraction and through that judge the presence of ducts, by retrieving the parameters from measured radar or radio signals, has been studied. Such method will be implemented on test radar within the international cooperation, however Sweden will not participate. An optical method to measure refraction index using Lidar has been suggested and tested. The analysed results of the lidar measurements of the refraction index show good agreement with calculated values, especially for small angles and short distances (few km).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182