Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dopplerradar i urban miljö.

Dopplerradar i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2157--SE)
Nyckelord doppler, radar, urban
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av möjlig användning av dopplerradar för mätning av olika slag av rörelser vid local stridsfältsövervakning i urban miljö. Målobjekten utgörs av både människor och icke-biologiska objekt såsom fordon, maskiner, kulor. Speciellt behandlas s.k. mikrodoppler, d.v.s. rörelser hos delar av målobjekten (andning, hjärtslag, gång, fordonsband etc), pålagrad en eventuell global rörelse. Exempel visas på registreringar av nämnda typer, både från internationella och FOI-arbeten. Vågutbredningen i den oftast komplicerade bakgrundsmiljön pekas ut som den främsta svårigheten vid signalanalysen. Möjligheten att använda brus som signalform beskrivs, tillsammans med de erfarenheter som hittills erhållits från denna teknik. Möjliga val av lösningar och parametrar skisseras i en översikt för kommande FOI-arbete rörande framtagning av ett koncept för ett handburet dopplerradarsystem.
Abstract The report gives an overview of possible use of doppler radar for measurement of various kind of movements in local battlefield surveillance in urban environment. The expected targets are both humans as well as non-biological objects like vehicles, machines, bullets. Special attention is given to so-called micro-doppler, i.e. movement of target parts (breathing, heartbeat, gait, vehicle tracks etc), which may be superimposed on a global movement. Examples are given of recordings of such types, both from international work and from the FOI. The wave propagation in the complex background environment is pointed out as the foremost difficulty in connection with the signal analysis. The possibility of using noise as signal form (noise radar) is described, with an account of the work done in the project. Possible approaches and parameter choices are sketched in an overview for the subsequent FOI activity for working out a system concept of a hand-held doppler radar.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182