Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fotospaning med satelliter: organisation, funktion och behovsanalys.

Fotospaning med satelliter: organisation, funktion och behovsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rydqvist John, Höstbeck Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 109
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2159--SE)
Nyckelord Satellitspaning, organisation, satellitbilder, sattellite reconnaissance, organization, satellite imagery
Sammanfattning Denna rapport belyser optisk satellitspaning ur ett antal perspektiv. Två länder, USA och Frankrike, med befintlig satellitspaningskapacitet beskrivs ur kapacitets och organisationshänseende. Den framtida europeiska förmågan till satellitspaning analyseras. Slutligen görs en bedömning av civila svenska myndigheters behov av högupplösta satellitbilder. USA är sedan länge den ledande militära rymdnationen och har de mest avancerade spaningssatelliterna. USAs underrättelseväsende verkar i stor utsträckning på nationell nivå med lite samverkan kring tekniska system. Denna "gör det själv"-princip är till del ett resultat av att USA är ledande och därigenom har mycket att förlora på samarbete, till del har den att göra med gamla mönster med grund i kalla kriget. Frankrike har länge varit den ledande rymdnationen i Västeuropa avseende militära rymdsystem och rymdsystem för underrättelsebruk. Frankrike är också den enda europeiska nation utöver Ryssland som utvecklat och operativt nyttjat militära fotospaningssatelliter. Frankrike har en tydlig nationell policy/strategi på rymdområdet som, tvärt emot USA:s, bygger på samarbete och Frankrike verkar för att behålla och utöka strukturer för att stödja denna policy. Den samlade europeiska förmågan till egna bilddata från satelliter varierar beroende på typ. Den civila förmågan att producera översiktsbilder minskar kraftigt eller upphör helt cirka 2008. Däremot kommer det att finnas ett överskott på SAR-bilder i Europa mellan ca. 2007 och 2014.
Abstract This report deals with the topic of optical satellite reconnaissance from a couple of different perspectives. Two countries, USA and France, with satellite reconnaissance capacity are described regarding their capacity and organization. The future European capability regarding satellite reconnaissance is being analyzed. Finally an estimation of the need for high resolution satellite imagery for civilian Swedish authorities is made. USA has for a long time been the leading military space nation with the most advanced satellite reconnaissance systems. Regarding technical systems, American intelligence agencies tend to work on a national level with very little interaction with other countries. This has lead to the fact that USA is leading with a position that would not gain much from cooperation; this is also partly an inheritance from the cold war. France has for a long time been the leading space nation in Western Europe regarding space systems for military and intelligence use. France is also the only European nation, except for Russia, that has developed and operationally been using military reconnaissance satellites. France has a very clear national space policy/strategy that, contrary to the space policy in the USA, is based on cooperation. It also seems that France supports a future expanding structure of this same policy. The European capability regarding satellite imagery varies depending on the type of imagery. The civilian ability to produce low resolution imagery is going to decrease greatly or even stop in 2008. On the other hand, there is going to be an abundance of SAR-imagery between 2007 and 2014.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182