Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ukraine and NATO: Deadlock or Re-start?

Ukraine and NATO: Deadlock or Re-start? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hedenskog Jakob
Ort: Stockholm
Sidor: 92
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2165--SE)
Nyckelord Ukraina, NATO, Ryssland, USA, partnership, medlemskap, integration, samarbete, interoperabilitet, demokrat, Orangea revolutionen, Jusjtjenko, Jonukovytj, Putin, Ukraine, Russia, membership, co-operation, interoperability, democracy, Yushchenko, Yanukovych
Sammanfattning Ukraina har under de senaste tio åren utvecklat ett mycket nära partnerskap med NATO. Nyckelområden för konsultationer och samarbete omfattar till exempel fredsbevarande insatser, samt reformer av försvars- och säkerhetssektorerna. NATO:s engagemang har två syften för Ukraina. För det första höjer det Ukrainas långsiktiga säkerhet och fungerar som en garanti för statens fortsatta oberoende, för det andra stödjer det och uppmuntrar skapandet av demokratiska institutioner och spridandet av demokratiska normer och värderingar inom landet. NATO:s dörr för Ukraina är fortfarande öppen. Den fortsatta utvecklingen av integrationen är beroende av Ukrainas korresponderande till NATO:s standard för medlemsskap, bestämdheten hos det politiska ledarskapet och en effektiv mobilisering av opinionen till stöd för ett medlemskap. Denna rapport visar att Ukraina har nått framgångar att uppnå medlemskapsstandard i synnerhet i frågan om att kunna erbjuda ett militärt insatsbidrag till NATO och att anpassa sig till NATO:s militära standard, men frånvaron av ett nationellt konsensus och bristen på politisk vilja och strategisk ledning hindrar ett effektivt implementerande av Ukrainas euroatlantiska integration. Viktigt är också att neutralisera Rysslands inflytande på Ukraina, vilket allvarligt hämmar Ukrainas euroatlantiska kurs. Ledande personer inom det politiska ledarskapet, i synnerhet premiärminister Viktor Janukovytj och hans parti "Partiet för Ukrainas regioner", föredrar för tillfället fortsatta stabila relationer med Ryssland före ett medlemskap i NATO.
Abstract Ukraine has over the past ten years developed a very close partnership with NATO. Key areas of consultation and co-operation include, for instance, peacekeeping operations, and defence and security sector reform. NATO´s engagement serves two vital purposes for Ukraine. First, it enhances Ukraine´s long-term security and serves as a guarantee for the independence of the state; and second, it promotes and encourages democratic institutionalisation and spreading of democratic norms and values in the country. NATO´s door for Ukraine remains open. The future development of the integration depends on Ukraine´s correspondence to the standards of NATO membership, on the determination of its political leadership, and on an effective mobilisation of public opinion on NATO membership. This report shows that Ukraine has made pregress in reaching the standards for NATO membership, especially in the sphere of military contribution and interoperability, but the absence of national consensus and lack of political will and strategic management of the state administration hamper any effective implementation of Ukraine´s Euro-Atlantic integration. It is also crucial to neutralise Russia´s influence over Ukraine, which seriously hampers Ukraine´s Euro-Atlantic course. Leading representatives of the current leadership, especially Prime Minister Viktor Yanukovych and his Party of Regions of Ukraine, prefer for the moment continued stable relations with Russia rather than NATO membership.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182